Vedtægter

 

Karlslunde Idræts Forening

Navn og formål...................................................................................    3

Afdelinger...........................................................................................   3

Hovedbestyrelsen................................................................................    5

Hovedgeneralforsamling.......................................................................    6

Opløsning...........................................................................................    7

Orientering.........................................................................................    7


Navn og formål

§ 1.

Foreningens navn er: Karlslunde Skytte-, Gymnastik- og Idræts­for­ening, i daglig tale Karlslunde Idræts Forening, der be­nytter initialerne KIF.

Foreningens hjemsted er Karlslunde, Greve kommune.

Foreningen, stiftet den 12. september 1866, er 22. kreds under Roskil­de Amts Skytte­forening og DGI Roskilde Amt. For­ening 151.

KIF's afdelinger kan samtidig være medlem af Danmarks Idræts For­bunds lokalu­nio­ner/for­bund eller andre landsforbund.

§ 2.

KIF's formål er ved idræt og andet kulturelt virke at samle idræt­ten i Karlslun­de under KIF, og skabe rammer og faciliteter for socialt fællesskab, til fremme for den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


Afdelingerne

§ 3.

KIF består af Motionscenter og Padel, samt følgende afdelinger:

Badminton, Bordtennis, Boule Hedebo/KIF, Fodbold, Gymnastik, Karate, Skydning, Esport og Tennis.

Nye afdelinger kan optages efter behov i henhold til § 5.

§ 4.

Afdelingerne skal oprette vedtægter, som ikke må være i modstrid med KIF's vedtægter. Afdelingerne arbejder selvstændigt med deres respekti­ve aktiviteter og har selv kasse og regnskab. Afdelingerne kan dog ikke optage lån.

Afdelingernes reviderede regnskab, som skal være godkendt på afde­lingernes egne generalforsamlinger, skal afleveres til KIF's kasserer senest 8 dage efter afdelingens generalforsamling. Sammen med regn­skaber skal afleveres bud­getter.

Afdelingsbestyrelserne vælges på afdelingernes generalforsam­linger, som afholdes senest 14 dage før KIF's generalforsamling. Som medlemmer af afdelingsbestyrelser, kan ikke vælges personer fra samme husstand til henholdsvis afdelingsformand og afdelingskasserer. For valg til formands- og kassererposten kræves ren straffeattest.

§ 5.

Ansøgning om optagelse af nye afdelinger indsendes til Ho­vedbe­styrelsen og skal fore­lægges på førstkommende Ordi­nære eller Eks­traordinære Hovedge­neralfor­sam­ling.

§ 6.

Der kan optages aktive og passive medlemmer. Indmeldelse sker i den/de øn­skede afdeling/er.

For at deltage aktivt i en idræt­sgren må hvert medlem udover et kontin­gent til KIF betale et af den pågældende afdelingsbe­styrelse fastsat kontingent for hver idræts­gren.

§ 7.

Æresmedlemmer kan ud­nævnes efter Hovedbestyrel­sens beslutning.

§ 8.

Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter træneres, ud­valgsmed­lemmers og bestyrel­sesmedlemmers anvisninger. I grove eller gen­tagne tilfælde kan af­delings­bestyrelsenidømme en tidsbestemt karan­tæne eller ekskludere med­lemmer af afdelingen. Ekskluderes et med­lem af en afdeling, skal dette straks meddeles Hovedbestyrelsen.

Ekskluderes et medlem, kan dette ikke gøre krav på tilbage­betaling af forud betalt kontingent.

En ekskluderingskendelse kan ankes for Hovedbestyrelsen senest 14 dage efter bekendtgørelsen.

§ 9.

Når et medlem er i kontingentrestance, kan afdelingsbestyrel­sen ekskludere vedkommende af afdelingen, idet der dog først skal tilstilles medlemmet med­delelse i anbefalet brev. Indtil skyldigt kontingent er betalt, har med­lemmet ikke ret til at deltage i KIF's øvrige afdelingers aktiviteter.

§ 10.

Et medlem har ingen økonomiske forpligtelser over for KIF og dennes af­delinger ud over kontingentforpligtelsen.

Hovedbestyrelsen

§ 11.

Til at lede KIF vælges en Hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer, der alle vælges på KIF's Hovedgeneralforsamling for 2 år ad gangen, samt formændene for KIF's afdelinger.

Hovedbestyrelsen udpeger på første Hovedbestyrelsesmøde efter Hovedgeneralforsamlingen i ulige år en Facilitetsansvarlig samt yderligere ét medlem til Forretningsudvalget. På første Hovedbestyrelsesmøde efter Hovedgeneralforsamlingen i lige år, udpeges ét medlem til Forretningsudvalget. Alle 3 udpeges for en 2 årig periode, og kan udpeges udenfor kredsen af Hovedbestyrelsens medlemmer. Alle 3 indgår som medlemmer i Hovedbestyrelsen men er ikke stemmeberettiget, medmindre de er repræsentant for deres afdeling.

Administration og drift af KIF`s faciliteter mm., udføres efter særlige af Hovedbestyrelsen godkendte forretningsgange. Hovedbestyrelsen nedsætter desuden et udvalg der én gang årligt besigtiger KIF`s ejendomme og faciliteter. Udvalget der afgiver rapport til Hovedbestyrelsen består af:

Hovedformand, Næstformand, Facilitetsansvarlig, Hovedkasserer og driftsansvarlig.

Forretningsudvalget for Karlslunde Idræts Forening består af KIF's Formand, Næstformand, Kasserer, samt de af Hovedbestyrelsen udpegede Forretningsudvalgsmedlemmer. Udpegede medlemmer i Forretningsudvalget er ikke stemmeberettiget, medmindre de er repræsentant for deres afdeling.

Forretningsudvalget afholder mindst 5 møder årligt, hvoraf 3 møder afholdes i første halvår. Det ene af disse møder afholdes før Hovedgeneralforsamlingen. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted med alle rettigheder og pligter. I tilfælde af, at en afdelingsformand er forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, skal afdelingen i stedet være repræsenteret ved et bestyrelses/udvalgsmedlem. Ved kassererens udtræden udpeger hovedbestyrelsen en stedfortræder indenfor hovedbestyrelsen. Vedkommendes virke sker indtil næste Hovedgeneralforsamling hvor ny Hovedkasserer vælges.

§ 12.

Hovedbestyrelsen afholder mindst 5 møder årligt, fordelt med 3 møder i første halvår og 2 møder i andet halvår og afgør ved almindeligt stemmeflertal alle spørgsmål, som falder ind under dens beføjelser, og som den ikke selv henskyder til Hovedgeneralforsamlingens beslutning. Ved stemmelighed er formandens/den fungerende formands stemme afgørende. Møderne indkaldes af formanden eller såfremt mindst 4 medlemmer ønsker det med mindst 8 dages varsel.

Der føres protokol over samtlige forhandlinger.

§ 13.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller i hans forfald, næstformanden er mødt.

§ 14.

KIF tegnes i almindelighed af formanden og kassereren i fællesskab. I alle sager vedrørende optagelse af lån, pantsætning, køb og salg af fast ejendom skal den samlede Hovedbestyrelse tegne KIF.

§ 15.

Hovedbestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser indgået af KIF.

§ 16.

KIF's regnskaber revideres af samme registrerede eller statsautoriserede revisor, som varetager KIF's ejendomsregnskaber.

 

Hovedgeneralforsamling

§ 17.

Den Ordinære Hovedgeneralforsamling, der er KIF's højeste myndighed, afholdes 1 gang årligt i februar måned. General­forsamlingen skal ind­varsles med dags­orden med mindst 14 dages varsel på KIF`s hjemmeside, opslag i Karlslundehallerne, kommunale lokaler hvor KIF`s afdelinger har aktiviteter, samt lokaler tilhørende KIF`s afdelinger.

§ 18.

KIF's regnskabsår følger kalen­deråret.

§ 19.

Ekstraordinær Hovedgeneralforsamling afholdes, når Hovedbe­styrelsen finder det fornødent, eller når mindst 3 afdelingsbe­styrelser skriftligt begærer dette med motiveret dagsorden.

Ekstraordinær Hovedgeneralforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som Ordinær Hovedgeneralforsam­ling. Indkaldelse skal ske senest 1 måned efter modtagelse af begæring herom.

§ 20 / a.

Dagsorden ved den Ordinær Hovedgeneralforsamling skal mindst inde­holde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Hovedformandens beretning

4. Afdelingsformændenes beretninger

5. Kassereren forelægger de samlede regnskaber til godken­delse, samt budgetter til orientering.

6. Indkomne forslag

7. Valg:

a. Hovedformand vælges i ulige år.

b. Hovedkasserer vælges i lige år.

c. Næstformand vælges i lige år.

d. Afdelingsformændenes navne meddeles til efterretning.

8. Eventuelt

§ 20 / b.

Dagsorden ved Ekstraordinær Hovedgeneralforsamling skal mindst inde­holde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af stemmetællere

3.  Indkomne forslag

§ 21.

Alle beslutninger og valg sker ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der til vedtægtsændringer 3/4 af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til den Ordinære Hovedgeneralforsamling, med deltaljeret beskrivelse af forslaget.

Skriftlig afstemning skal foretages, når blot én stemmeberettiget deltager fremsætter ønske herom.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af mødets dirigent og har fuld beviskraft for, hvad der er vedtaget. Generalforsamlingsprotokollen er tilgængelig for ethvert af KIF's medlemmer.

Stemmeberettiget ved Hovedgeneralforsamlingen er ethvert medlem, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance. Afdelingerne har dog ret til, at give forældre til medlemmer under 14 år stemmeret i egen afdeling, og i afdelingens interne sager på afdelingens Ordinære- og Ekstraordinære Generalforsamling. Der kan kun afgives én stemme pr. medlem. Den udvidede stemmeret skal fremgå af afdelingens vedtægter.

Valgbar til Hovedbestyrelsen er ethvert medlem som har opnået myndighedsalder.

Forslag, udover Hovedbestyrelsens, som ønskes behandlet på Hovedgeneralforsamlingen, skal være KIF's formand i hænde senest 8 dage før Hovedgeneralforsamlingen.

Opløsning

§ 22.

I tilfælde af, at en afdeling under KIF opløses, tilfalder alle afdelingens aktiver og formue KIF.

KIF's opløsning kan kun vedtages på en Ordinær Hovedge­neralforsam­ling. En opløsningsbe­slutning er kun gyldig, når den også er vedtaget på en Eks­traordinær Hovedgeneralforsamling, der skal afholdes inden 2 måneder efter den Ordinære Hovedgeneralforsamling. Be­slutningen er endvidere kun gyldig, når 3/4 af samtlige KIF's medlemmer stemmer herfor.

I tilfælde af KIF's opløsning tilfalder KIF's formue idrætslige formål i Karlslun­deområdet.

Det pålægges den opløsende Hovedgeneralforsamling at nedsætte et mid­lertidigt udvalg til administration af formuen, herunder KIF's ejen­domme, indtil det vedtagne er opfyldt.

Eventuelle aktiver, som måtte være udleveret KIF af Roskilde Amts Skytte­forening og DGI Roskilde Amt, tilbageleveres til Roskilde Amts Skytteforening og DGI Rosilde Amt.

***

 

Ovenstående love er vedtaget og ændret sidste gang på Ordinær Hovedge­neral­for­samling den 28. februar 2024.