Beretning 2023

Karlslunde Idræts Forening

Hovedgeneralforsamling 27. februar 2023

Formandens Beretning

Indledning

Som alle tidligere år, så er min beretning for 2022 udelukkende koncentreret om Karlslunde Idræts Forening som Hovedforening, og indholdet er stort set kun af direkte fælles interesse. Begivenheder og aktiviteter fra de enkelte afdelinger, kan læses på afdelingernes websites, og vil blive fremlagt lidt senere under afdelingernes egne beretninger.
Restriktioner og nedlukninger på grund af Corona var desværre hverdag tilbage i 2020 og 2021, men fra starten af 2022 kunne vi begynde at lægge det bag os, og komme tilbage til vores normale aktiviteter i faciliteterne. Men allerede fra årets start stod det klart, at mere eller mindre permanente nedlukninger og restriktioner gennem 2 år, desværre også betød en ret stor medlemsnedgang overalt i foreningslivet i Danmark. Takket være en helt stor ekstraordinær indsats fra jer alle, var medlemsnedgangen her i KIF væsentligt lavere en mange andre steder i Danmark, og vi kan på medlemsindberetningerne se, at vores medlemmer er vendt tilbage til fællesskabet gennem 2022, så det samlede medlemstal for alle afdelinger i KIF er pr. den 31. december på 5119 medlemmer, mod 4500 medlemmer ved udgangen af 2021. Altså kan vi nu notere en medlemsfremgang, hvilket klart kan tilskrives det store arbejde der lægges i afdelingerne, og naturligvis også en del nye medlemmer i vores Padelafdeling.

Frivilligt & ulønnet lederarbejde

For blot få år siden var det helt naturligt at man på en eller anden måde involverede sig i foreningslivet og gav en hånd med når der manglede frivillige hænder. Men overalt i Danmark er foreningslivet nu præget af mangel på frivillige trænere/instruktører samt medlemmer til udvalg og bestyrelser, og det gælder også her i KIF.

Manglen på frivillige i foreningslivet er en særdeles stor trussel, da stort set alle aktiviteter for børn, unge og voksne er afhængig af frivillige trænere og instruktører. Heller ikke på ledelsesniveau, altså udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer, står folk i kø for at blive valgt, og såfremt denne udvikling fortsætter, vil det foreningsmæssige demokrati være særdeles udfordret. Overalt i Danmark ses denne udvikling som en trussel for foreningslivet fremadrettet, og jeg kan kun være enig.
Jeg tror ikke der er nogen der kender løsningen, men vi kan ikke bare læne os tilbage og se tiden an.
Så hermed en opfordring til at vi alle hurtigst muligt trækker i træningstøjet , griber bolden, og ved fælles hjælp forsøger at imødekomme endnu større problemer fremover.

Samfundsansvar.

Når jeg nu er inde på frivillighed, så har frivillige kræfter gennem de sidste år taget større og større del i opgaver der for år tilbage udelukkende var en opgave kommunerne og stat skulle varetage.
Vel egentlig naturligt nok når forskning tydeligt viser at motion og socialt samvær, er forebyggende i forhold til vores psykiske og fysiske livskvalitet uanset alder. Til trods for, at de fleste afdelinger har svært at skaffe frivillige hænder, så har KIF gennem de sidste mange år taget del i dette samfundsansvar. Det skal vi selvfølgelig fortsætte med, da det netværk der skabes er særdeles vigtigt, specielt for den ældre målgruppe blandt vores medlemmer. Gennem en årrække har Boule Hedebo hver tirsdag formiddag samlet over 100 medlemmer til ældrepetanque, hvor petanquespil og socialt samvær er med til at fastholde de mange ældre i et sund fællesskab.
Også Gymnastikafdelingens 4 H hold hver mandag formiddag, hvor godt 50 ældre mødes til kyndig instruktion af Merle, er en stor succes, og også på det mere specialiserede område byder Gymnastikafdelingen ind med ”Hjernegymnastik” som fast hold i programmet. Holdet er et specielhold til voksne med sen-hjerneskader, eksempelvis efter blodprop, og er et rigtig godt eksempel på hvordan idrætten kan medvirke til det samfundsansvar vi alle bør tage del i.
Også blandt børn og unge har fællesskab og socialt samvær stor betydning for den enkeltes trivsel, og i sæsonen 2021/2022 har Fitnesscentret gennemført et program for piger i alderen 13 til 18 år, der af forskellige årsager har sociale og mentale udfordringer. Udfordringerne for pigerne har været begyndende angst og stress, grundet forældrenes skilsmisse, Corona isolation, generelt svært ved samvær, eller andre udfordringer der begrænser dem i et fællesskab.
Projektet har været en stor succes, og Fitness Centret arbejder fortsat på at skabe hold for specielle målgrupper som denne.
Men helt generelt er det arbejde der lægges i afdelingerne utrolig vigtigt for alle målgrupper, uanset alder, niveau, og fysisk eller psykisk helbred.

Arrangementer

Efter knap et års forberedelser var Karlslunde Idræts Forening i samarbejde med Dansk Petanque Forbund vært ved det officielle Verdensmesterskab i petanque. Det er nok de færreste der har drømt om at KIF på noget tidspunkt skulle afholde et verdensmesterskab, men i maj 2022, og efter knap ét års forberedelser, var Karlslunde Idræts Center og Dansk Petanque Center centrum for nogle af verdens absolut bedste petanquespillere. Da Dansk Petanque Forbund i foråret 2021 spurgte om vi ville være interesseret i at være værtsklub, var den største overvejelse om vi kunne løfte så stor en opgave, men oplægget fra Dansk Petanque Forbund overbeviste os dog om, at vores faciliteter var oplagte til denne begivenhed på dansk jord. Så i samarbejde Henrik, Pernille og Rikke fra forbundet, begyndte det forberedende arbejde tilbage i maj 2021. Vores primære opgave var at sørge for det facilitetsmæssige, men efterhånden som planlægningen skred frem dukkede der opgaver op der krævede vores involvering. Eksempelvis var Dansk Petanque Center da det blev bygget, kun godkendt til 149 personer, og med deltagelse af 48 nationer, knap 400 spillere, ledere, delegerede og VIP personer fra det internationale forbund, sponsorer og tilskuere, ville behovet være 800 personer. Det krævede en ret stor ombygning med montering af ekstra flugtvejs døre og montering nødbelysning, som samtidig krævede byggetilladelse, men det lykkedes at få den endelige ibrugtagningstilladelse blot 4 dage før Verdensmesterskaberne skulle starte. Afviklingen blev en kæmpe succes, og der var ros fra både spillere, ledere, Dansk Petanque Forbund og ikke mindst fra det Internationale Petanque Forbund. Skulle vi blive spurgt igen om vi har mod på endnu et verdensmesterskab, så er svaret "Ja tak".

Faciliteter

Blot et par måneder efter at vi fra årets start så frem til et helt normalt år uden Corona restriktioner, opstod der en ny situation der skulle få stor betydning for Karlslunde Idræts Center. Det viste sig hurtigt at krigen i Ukraine påvirkede energipriserne i en grad som ingen kunne have forventet, og med 11000 m2 under tag, er vores energiforbrug særdeles stort. Vi traf derfor beslutning om at alle de større vedligeholdelsesopgaver vi normalt udfører i løbet af året måtte skrinlægges og udsættes, så vi sikrede os at vi ville have økonomi til at klare os gennem energikrisen. Så den eneste større opgave der blev udført i løbet af foråret var lovliggørelsen af Dansk Petanque & Tenniscenter som tidligere omtalt. Efter sommerferien gik priserne helt amok, og vi arbejdede mere eller mindre i døgndrift på at finde løsninger, da det stod klart at vi ville løbe tør for penge i løbet af kort tid hvis prisniveauet ikke ændrede sig. Der blev lagt op til forskellige løsninger, og her var det glædeligt at hele Hovedbestyrelsen bakkede 100 % op, også selvom det måske ville koste den enkelte afdeling. Vi søgte Greve Kommune om hjælp, med henvisning til Strandskolens brug af vores faciliteter 84 timer om ugen, men vores ansøgning blev meget kontant afvist, uden at man udviste forståelse for vores situation. Vi overvejede at lukke for det varme vand i bruserne, hvilket man fra afdelingerne bakkede op om, men beskeden fra kommunen var at Strandskolens elever skulle kunne gå i bad. Det er helt uforståeligt at kommunen ikke kan se det urimelige i at KIF`s medlemmer skal betale de store ekstra energiomkostninger for at tilgodese Strandskolen, og det ellers særdeles gode forhold vi altid har haft til Greve Kommunes administration og politikere er desværre ikke det samme mere.
Men forskellige energibesparende tiltag og energipriser der faldt i løbet af december gjorde, at vi har klaret os gennem krisen, godt nok med et underskud på energikontoen, men med skindet på næsen. Men selvom de nuværende energipriser holder resten af året , er vi fortsat nødt til at vurdere hver eneste større vedligeholdelsesopgave og projekt gennem 2023 også.
Gennem de sidste 5 til 6 år har Padel sporten gjort sit indtog i Danmark, og den 4. april 2022 kom KIF med på bølgen. Vi havde store forventninger til booking af timer på banerne, og desværre også lidt for store forventninger. Men generelt er belægningen på banerne rigtig fin, og vi har nu godt 500 medlemmer i Karlslunde Padel.

Udvidelse af faciliteterne

Sidste år nævnte jeg i min beretning at vi om blot et par år kunne se frem til at indvie yderligere omkring 1100 m2 bestående af springsal, multisal samt omklædningsrum, depoter og stor foyer. De stigende materialepriser betød desværre at det projekt der blev sendt i udbud slet ikke kunne bygges for den targetpris der var fastlagt, og da staten samtidig sænkede kommunens anlægsramme med 50 millioner, blev projektet foreløbig udskudt til 2026/2027. Vi arbejder på højtryk med forskellige muligheder for at fremskynde projektet, og politisk har man besluttet at det skal lægges ind i budgetforhandlingerne for 2024, og i løbet af foråret vil Styregruppen, hvor Merle, Christian og Peter er med, udarbejde indstillingen til politikerne der så vil komme med i budgetforhandlingerne. Vi er ikke vanvittigt optimistiske, men hvis det hele flasker sig, vil vi formentlig kunne komme i jorden omkring sommeren 2024.

Cafe Kiffen.

Efter rigtig mange år med forpagtere i vores cafeteria, overtog KIF selv driften den 1. juni 2022, da den daværende forpagter den 24. maj orienterede os om, at han ønskede at stoppe forpagtningen den 31. maj. Der var nu kun ganske få dage til at finde en løsning på den fremtidige drift af cafeteriet, og det ville selvfølgelig være nærliggende at finde en ny forpagter. Det er ikke bare ligetil, så det ville betyde at cafeteriet skulle lukke formentlig i minimum 2 til 3 måneder. Vi fandt at det ikke var den rigtige løsning, så efter et par dages drøftelser blev det besluttet, at KIF selv skulle overtage driften. Der skulle handles hurtigt så vi kunne undgå at lukke cafeteriet ned, så efter et par hektiske dage, blev der indgået aftale om og med fastansættelse af Martin, Lone og Yousef. Med opstart den 1. juni, delvis ferielukket de første 3 måneder uden aktiviteter, og store prisstigninger på råvarer, blev det en rigtig hård økonomisk start for Cafe Kiffen. I løbet af efteråret begyndte det at se mere fornuftigt ud, men alligevel kom vi ud af 2022 med et stort underskud. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, så vi har løbende fulgt udviklingen og foretaget justeringer i forhold til personaleomkostninger, ændring af udsalgspriser, og vores leverandøraftaler er blevet genforhandlet. Det er utrolig vigtigt for KIF at vi har et cafeteria, så vi fortsat har mulighed for at fastholde det sociale fællesskab efter træning og kamp. Samtidig er tilbuddet om forplejning afgørende for at eksterne lejere vælger Karlslunde Idræts Center til deres arrangementer, da lejeindtægten er et væsentlig tilskud til driften af faciliteterne. Vi tror og håber at der kan skabes balance i Cafe Kiffen`s driftsregnskab i 2023.

Greve Kommune

Vi har altid haft et rigtig godt samarbejde med Greve Kommune, både på administrativt og politisk niveau. Der har ind imellem været lidt udfordringer, men det er som regel altid lykkedes at finde gode løsninger, men den manglende forståelse og vilje til at hjælpe os i forbindelse med de stigende energipriser, har nok gjort luften lidt mere kold mellem os, administrationen og politikerne. Vi fortsætter selvfølgelig med at engagere os, og vi vil fortsat også, gennem vores repræsentation i Idrætsrådet, være med til at sætte den brede dagsorden for idrættens vilkår i Greve Kommune. Og der er ingen tvivl om at det gensidige respektfulde samarbejde vi gennem rigtig mange år har haft med kommunen, er utrolig vigtig for KIF, så selvfølgelig kommer vi tilbage på sporet.

Afslutning

Med 9 forskellige idrætsgrene/foreninger og 9 selvstændige bestyrelser der hver især har sit eget fokusområde, kan det være svært at skabe et fællesskab på tværs af interesserne. Men de sidste par år hvor vi alle har været udfordret af Corona og stigende energipriser, og hvor løsningerne har skulle findes i fællesskab, har alle vist viljen til at stå sammen. Det er rigtig vigtigt at vi nu alle følger op på dette fællesskab, som er ét af de vigtigste punkter på dagsordenen til Strategiseminaret den 25. marts.
Trænere og ledere i alle afdelinger yder dag efter dag og uge efter uge året rundt, en helt utrolig indsats, og herfra stor respekt for det.
Så igen i år vil jeg på Hovedforeningens og egne vegne takke alle for jeres store indsats og engagement til glæde og gavn for medlemmer og gæster i Karlslunde Idræts Forening.
Også en stor tak til kollegaerne i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen. Vi er i øjeblikket inde i en udviklingsfase, hvor udbygning af faciliteterne, nye strategiplaner samt en række andre spændende men også tids- og samarbejdskrævende tiltag, kræver ekstra meget af alle. Der er ingen tvivl om at vi sammen kan sikre at Karlslunde Idræts Center er og fortsat skal være et rigtig rart sted at komme.
Også en stor tak til alle ansatte i Cafe Kiffen, og specielt tak til Martin for dit store engagement. Der har gennem 2022 været en hel del nye opgaver og rutiner både du og det øvrige personale i Cafe Kiffen har skulle vænne sig til, men I har været åbne for alle de ændringer vi er kommet med. Og så er der jo ikke en finger at sætte på de lækre retter I altid svinger over disken, så tusind tak for det.
Sidst men ikke mindst en stor tak til hallens personale, personalet i Sekretariatet og Fitness KIF. Der er altid udfordringer og opgaver, ikke mindst i løbet af 2022 hvor energikrisen har fyldt rigtig meget. Jeg ved at spekulationer og bekymringer har holdt nogle af jer vågne nogle nætter i efteråret, men det er åbenbart om natten de rigtige løsninger dukker op. For de forslag og løsninger I er kommet med for at afhjælpe en truet økonomi har virket, så stor tak for jeres indsats.
Til daglig hører vi kun rosende ord fra både medlemmer og gæster når de besøger vores Idræts Center. Faciliteterne bliver rost, hvilket helt klart kan tilskrives det arbejde personalet dagligt udfører, og det er meget tydeligt at det ikke kun er rutinearbejde, men at hjerte og stolthed også er med.
Så herfra en meget stor tak til alle i og omkring KIF. Det er en fornøjelse at være med i et fællesskab hvor tingene fungerer, og hvor alle led i kæden sidder rigtig godt sammen.

TAK

Hovedformand

Lars Pedersen