Beretning 2022

Karlslunde Idræts Forening

Hovedgeneralforsamling 28. februar 2022

Formandens Beretning

Indledning

Som alle tidligere år, så er min beretning for 2021 udelukkende koncentreret om Karlslunde Idræts Forening som Hovedforening, og indholdet er stort set kun af direkte fælles interesse. Begivenheder og aktiviteter fra de enkelte afdelinger, kan læses på afdelingernes websites, og vil blive fremlagt lidt senere under afdelingernes egne beretninger.
Allerede fra starten af 2021 stod det klart at Corona fortsat ville sætte sit præg på vores hverdag, og pandemien har siden marts måned 2020 spillet en meget stor rolle i for foreningslivet i hele Danmark, og selvfølgelig også bredt i Karlslunde Idræts Forening. Ingen tvivl om at vi var mange der fra starten af pandemien tænkte at ”det er nok hurtigt overstået”, men desværre skulle det vise sig vi tog fejl. Hele foråret 2021 var alle indendørs idrætsaktiviteter lukket ned, og det sociale foreningsliv som er en af grundstenene i foreningslivet, blev pludselig revet væk. Risikoen for medlemsflugt var igen et samtaleemne mange steder, og stort set alle afdelinger forsøgte med træning og aktiviteter udendørs for medlemmerne. Det har I været fantastisk gode til, og blandt andet derfor ser det ud til at medlemmerne i stort set alle afdelinger har vist en stor loyalitet. Jeg tør næsten ikke sige det, men det ser nu ud til at vi indenfor kort tid kan glemme alt om PCR test, lyntest, mundbind, isolation, og ordet Corona kan stille og roligt overgå til historiebøgerne. Og takket være en helt stor ekstraordinær indsats fra jer alle, er KIF her 2 år efter pandemiens start tilbage til den hverdag vi har savnet siden 12. marts 2020.
En af de store udfordringer i de kommende år, er tilgangen til det organisatoriske arbejde i foreningerne i Karlslunde IF. Gør vi nok for at få flere til at deltage i dette vigtige arbejde? Er der nye på vej, der kan tage over, når der er nogle, der træder fra? Hvis ikke der er flere frivillige, der stiller op til valgene, har vi ingen, der sørger for at det foreningsmæssige demokrati fungerer

Medlemstal.

Til trods for afdelingernes store indsats gennem pandemien, er vi rent medlemsmæssigt ikke sluppet helskindet gennem 2021. Ved udgangen af 2020 var det samlede medlemstal knap 4900 medlemmer, og desværre ser vi en nedgang på omkring 400 medlemmer ved udgangen af 2021, hvor det samlede medlemstal er 4500. Vi er nu nede på det laveste medlemstal de seneste 8 år, og vi skal nok ikke give Corona hele skylden for nedgangen. Men uanset årsagen, bør vi måske kigge på hvordan vi kan øge interessen for at dyrke idræt i KIF.

Markedsføring.

De sidste par år har vi haft annonceaftale med Sydkysten, og afdelingerne har på skift haft mulighed for at benytte sig af en kvart annonceside hver anden uge. Tilbagemeldingen fra en del afdelinger er, at annonceringen har givet nye medlemmer, så annonceaftalen med Sydkysten fortsætter i 2022. Modsat tidligere hvor afdelingerne sendte oplæg til sekretariatet, sker kommunikationen nu direkte mellem afdelingerne og Marianne fra Sydkysten.
Vi kan ikke blot forvente at annoncering trækker medlemmer til, så vi skal fortsat fokusere på udbud og kvalitet, og det er klart mit indtryk at alle afdelinger gør alt for at jeres aktiviteter konstant tilpasses udviklingen indenfor jeres idrætsgren. Lad os håbe at medlemsnedgangen rettes op i løbet af 2022, så vi igen kan nærme os de 5000 medlemmer i KIF.

Samfundsansvar.

Frivilligheden har gennem en årrække taget større og større del i opgaver der for år tilbage udelukkende var en opgave kommunerne og stat skulle varetage. Det gælder også på idræt og fritidsområdet, og det er bevist at deltagelse i socialt samvær og motion, er forebyggende i forhold til medlemmernes psykiske og fysiske livskvalitet uanset alder. Men specielt for den ældre målgruppe er det netværk den enkelte skaber særdeles vigtigt, og her er vores afdelinger rigtig dygtige til at skabe aktiviteter til målgruppen. Vi har dog også fokus på andre målgrupper, eksempelvis har Fitnesscentret oprettet hold for piger i alderen 13 til 18 år, der af forskellige årsager har sociale og mentale udfordringer. Hovedudfordringen kan være begyndende angst og stress, grundet forældrenes skilsmisse, Corona isolation, generelt svært ved samvær, eller andre udfordringer der begrænser dem i et fællesskab. Projektet er en stor succes, og vi regner med at Fitness fremover fortsætter med at etablere aktiviteter for specielle målgrupper som denne.
Også på andre områder har vi i KIF taget del i det samfundsmæssige ansvar i forhold til specielle målgrupper. Gymnastikafdelingen har gennem sæsonen gennemført ”hjernegymnastik”, som er et specielt hold for borgere med senhjerneskader. Et rigtig godt projekt med positive tilbagemeldinger, og absolut et område man fortsat skal forsøge at udbygge til andre idrætsgrene også. Det kunne tænkes som et tværsportsligt projekt, hvor deltagerne også får mulighed for at prøve andre idrætsgrene.
Sport4Kids er et andet godt eksempel på at KIF tager del i det samfundsmæssige ansvar. Projektet har nu kørt gennem en del år, først som ”Idræt i Skolen”, senere som ”Idræt for alle”, og nu ”Sport4Kids”. Projektet har i denne sæson henvendt sig til børn i alderen 6 til 9 år med motoriske og sociale udfordringer, men desværre har blandt andet Corona påvirket aktiviteten. Samtidig har vi ikke haft den opbakning fra de kommunale afdelinger der arbejder med denne målgruppe, og som har kendskab til de børn der kunne få glæde af at deltage. Det har derfor været rigtig svært at ramme målgruppen med markedsføringen, og desværre er det kun ganske få forældre til børn i målgruppen, der har fået kendskab til projektet. Vi overvejer derfor om vi i samarbejde med Idræts & Fritidssekretariatet i Greve Kommune kan optimere markedsføringen, hvilket vil kræve en indsats og større samarbejde med den kommunale administration.

Arrangementer

Om godt 2 måneder fra den 12. til den 15. maj, er KIF vært ved Verdensmesterskaberne i Petanque, og vi får besøg fra hele verden. Mesterskaberne forventes at få deltagelse af 48 nationer, og alle vores faciliteter vil i godt en uge blive indtaget af godt 350 spillere og delegationer. Der er sat 500 tilskuerbilletter til salg hver af de 4 mesterskabsdage, så der bliver travlhed på matriklerne når op mod 700 personer besøger os hver af mesterskabsdagene.

Faciliteter

Karlslunde Idræts Center, Dansk Petanque & Tennis Center, Skyttehuset samt andre mindre bygninger, udgør nu i alt godt 10.000 m2 under tag, og alt er ejet af Karlslunde Idræts Forening. Det er en rigtig stor bygningsmasse, og efterhånden som bygningerne bliver ældre, vokser behovet for renovering og vedligeholdelse. Både fra administrativ og politisk side er der roser for den høje standard vi fortsat holder på vores faciliteter, hvilket i høj grad skyldes et godt og effektivt arbejde fra vores halpersonale.
Gennem 2021 har halpersonalet haft travlt med en del større vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Hele 3 salen er bygget om, og Esport er flyttet ind i et nyt lokale, samt delvis i det nye Mødelokale 1, som er fuldstændig moderniseret. Bordtennis opholdslokale har også gennemgået en større renovering, så 3 salen står helt forandret og moderniseret.
Omklædnings- og baderum i badmintongangen til Hal 2 er fuldstændig istandsat med nyt brusesystem, nye fliser både på vægge og gulv, nye bænke, og lokalerne er malet. Så også her er vi helt med moderniseringsmæssigt.
Derudover er der løbende foretaget en række mindre moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver, så vores faciliteter fremstår fortsat rigtig pæne og ”up to date”, hvilket vi da også hører fra både medlemmer og gæster der besøger os.
Om et par år kan vi føje yderligere godt 1000 m2 til faciliteterne, når udbygningen med springsal, multisal, omklædnings- og baderum samt depoter forhåbentlig står klar til indvielse januar 2024. De samlede byggeomkostninger ligger omkring 40 millioner kroner, hvoraf de 2.5 million er egenfinansiering fra KIF. Indenfor 3 måneder bliver projektet udbudt i totalentreprise, og der er udvalgt 4 entreprenører til at byde på opgaven. Byggeriet forventes at starte op januar 2023, og vi må alle forvente lidt kaos under byggeperioden, specielt når vores nuværende bygninger skal kobles sammen med udvidelsen. Karlslunde Idræts Forening er bygherre på opgaven, og som med vores nuværende bygningsmasse, vil KIF stå som ejere.
Gennem de sidste par år har vi arbejdet på at få politisk opbakning til etablering af kunstgræs på stadion, og her på det seneste opbakning til opførelse af en omklædningsbygning i forbindelse med stadionbanen. Opbakningen er der, men indtil videre er finansieringen af projekterne meget vanskelig. Både Socialdemokraterne, Venstre og Nye Borgerlige er positive for projektet med kunstgræs, men kun hvis KIF indgår med egenfinansiering. Det er ikke småpenge, og vi har ikke mulighed for at medfinansiere med de millioner det vil kræve. Men som med alt andet, arbejder vi på at finde løsninger, og vi håber at der i nær fremtid kan etableres både kunstgræs og omklædningsbygning på stadionbanen.
Padel sporten har gjort sit indtog i Danmark, og her skal KIF selvfølgelig også sikre muligheden for at der kan spilles padel i vores lokalområde. Interessen omkring etablering af padel her i KIF har været helt ekstrem, og allerede kort tid efter beslutningen blev truffet, kom de første henvendelser og spørgsmål til hvornår banerne ville blive åbnet. Karlslunde I.F. Padel organiseres under Hovedforeningen, og administrationen er placeret i Sekretariatet. For at kunne booke tider på banerne er indmeldelse i KIF Padel et krav, så der er fastsat et årligt kontingent der giver adgang til at booke banerne til de priser der er fastsat. Vi glæder os til medio eller sidst i marts at kunne byde velkommen til en festlig åbningsdag, med underholdning, fri padel, samt lidt til halsen.

Greve Kommune

Vi har altid haft et rigtig godt samarbejde med Greve Kommune, både på administrativt og politisk niveau. Der er ind imellem nogle knaster der høvles lidt på, men vi finder stort set altid i fællesskab de rette løsninger. Vi involverer os, og i samarbejde med en række andre idrætsforeninger, er vi med til at sætte dagsordenen for idrættens udvikling i Greve. Denne interesse for helheden er der stor respekt for fra både administrativ og politisk niveau, og vi roses ofte for den måde vi driver vores egen forening og faciliteter på.

Der er ingen tvivl om at det gensidige respektfulde samarbejde vi gennem rigtig mange år har haft med kommunen, er utrolig vigtig for KIF. Vi skal fortsat sørge for at holde den pæne tone, uanset hvilket emne vi henvender os om, og samtidig acceptere at administrationen egentlig er den rigtige indgangsvinkel, før vi henvender os til politisk niveau.

Afslutning

Vi skal alle med god grund være stolte af vores forening. Trænere og ledere i alle afdelinger yder dag efter dag og uge efter uge året rundt, en helt utrolig indsats, og herfra stor respekt for det. De sidste par Corona år har været ekstraordinært krævende, men som nævnt tidligere, så fandt I løsninger til glæde og gavn for medlemmerne. Jeg sagde det også sidste år og formentlig også året før i min beretning, men jeg er nødt til at gentage mig selv. Der er lavet en masse beregninger på værdien af det frivillige arbejde i landets foreninger, og tallene er meget store. På bundlinjen i min beregning for det frivillige arbejde i KIF er der ingen tal. Facit er ”uvurderligt”.
Så igen i år vil jeg på Hovedforeningens vegne takke alle for jeres store indsats og engagement for vores forening.
Selvfølgelig også en stor tak til kollegaerne i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen. Vi er i øjeblikket inde i en udviklingsfase, hvor udbygning af faciliteterne, padel anlægget, nye tiltag i afdelingerne samt en række andre tiltag, kræver ekstra meget af alle. Men jeg er ikke i tvivl om at opgaverne følges til dørs og løses til glæde og gavn for vores mange medlemmer. Karlslunde Idræts Center er og skal fortsat være et rigtig rart sted at komme, og det er en opgave vi kun i fællesskab kan løse.
Også en stor tak Martin i KIFFEN. Til trods for en vanskelig start med total nedlukning og derefter delvis genåbning, er KIFFEN blevet det vi ønsker.
Et samlingssted for medlemmer og gæster, og service og forplejning kan man ikke sætte en finger på. Så vi glæder os til en forhåbentlig stabil fremtid uden Corona, og ser frem til mange hyggelige stunder i KIFFEN.
Sidst men ikke mindst en stor tak til hallens personale, personalet i Sekretariatet og Motionscentret. Der er altid udfordringer og opgaver der skal løses, og specielt gennem et Corona ramt 2021 hvor aktiviteterne har været begrænset, er tiden blevet udnyttet til ekstraordinære vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Det har krævet opfindsomhed, men I har løst udfordringerne fremragende.

TAK

Hovedformand

Lars Pedersen