Beretning 2021
Karlslunde Idræts Forening
Hovedgeneralforsamling 2021
Formandens Beretning

Min beretning for 2020 omfatter udelukkende Karlslunde Idræts Forening som Hovedforening.
Begivenheder og aktiviteter fra de enkelte afdelinger, kan læses på afdelingernes websites og bliver fremlagt under afdelingernes egne beretninger.
”Corona” og ”Covid 19” er de dominerende ord i 2020. For pandemien har haft alvorlige konsekvenser for hele samfundet, og idrætten er absolut ikke gået fri. Fra midten af marts og siden da, har livet både for medlemmer, ledere, trænere og instruktører været sat på alvorlige og til tider uoverskuelige udfordringer.
Alle idrætsaktiviteter stoppede brat, og det sociale foreningsliv som er en af grundstenene i foreningslivet, blev pludselig revet væk. Vi skulle nu til at holde afstand og begrænse den fysiske kontakt og her knap et år senere er situationen ikke meget forandret.
Frygten for en regulær medlemsflugt og dermed tab af kontingenter blev gjort til skamme. Størstedelen af medlemmerne viste deres loyalitet, og blev i afdelingerne.
Adgangen til vores indendørs faciliteter har været begrænset gennem det meste af året med et forsamlingsforbud på først 10 så 5. Med lukningen af hallerne skulle man møde omklædt og måtte tage bad hjemme.
Karlslunde Idræts Center åbner hvert år vores faciliteter for både sportslige og kommercielle aktiviteter, men kun en meget lille del har kunnet gennemføres. Til gengæld blev vi pålagt at åbne for skoleidrætten. Det gav nogle udfordringer for vores personale i forhold til smitterisikoen, hvilket vi påpegede over for forvaltningen. Efter et ret heftigt onlinemøde med direktion og politikere, blev det udmeldt fra kommunens øverste chef: ”Hvis vi siger I skal åbne for eleverne, så skal I åbne”. Så til trods for vi er selvejende og har selvforvaltning, så forpligter det årlige kommunale driftstilskud i forhold til kommunale beslutninger.
Karlslunde Idræts Forening har altid været og er fortsat en bredde idrætsforening, og over 90 % af vores medlemmer er motionister og bredde idrætsudøvere. Vi har alle, og ikke mindst afdelingernes bestyrelser, et ansvar for at foreningerne fortsat har fokus på flertallet, og at trænere og ledere skaber plads til alle uanset alder, køn og niveau, uden at glemme de sidste 10 % talenter og elite. En stor opgave, der kræver en ekstra indsats i det kommende år.
Cafeteriaforpagter Niclas Hansen kunne ikke få det til at hænge sammen, og efter gensidig aftale, stoppede han den 1. oktober 2020. Vi var lidt forberedte på situationen, så vi indgik en aftale med Martin Probst, som den 1. oktober overtog forpagtningen af KIFFEN. Martin og Ghita er kommet rigtig godt fra start, blandt andet med Take Away og Dagens Ret skiftende hver dag ugen igennem. Så velkommen til Martin og Ghita. Vi glæder os til at kunne genoptage vores hyggelige og normale klubliv med bl.a. besøg i cafeteriet.
De lange perioder med nedlukning af faciliteterne har sat gang i ekstraordinære vedligeholdelses- og renoveringsprojekter i de lukkede haller. Alle halassistenter er mødt ind på dagvagter, og deres arbejdsindsats ses tydeligt, hvilket I kommer til at opleve, når hallerne åbner. Jeg har været rundt, og der er meget at glæde sig til.
De fleste af opgaverne er løst af eget personale, men enkelte projekter har dog krævet eksterne håndværkere.
Uden at gå i detaljer, så kan det nævnes, at alene på malerområdet er der slebet, spartlet og malet 60 indvendige døre og dørkarme, flere hunderede m2 vægflader har fået en overhaling, og med lidt kreativitet har personalet tilført en del vægflader lidt afvekslende kulør.
Parkeringspladsen ved Skyttehuset er blevet brugt som byggeaffaldsplads. Vi har etableret lysmaster og overvågningsanlæg på parkeringspladsen, og indenfor kort tid opsættes kædeafspærring til Skyttehusets adgangsvej.
Facadepartiet mod terrassen i cafeteriet er blevet skiftet, nye gardiner er monteret, alle vægge og fodpaneler er malet, hvilket har givet et helt nyt og spændende løft.
Gennem det meste af 2020 har vi forhandlet ny driftsaftale med Greve Kommune, og forhandlingerne har ikke været nemme. Gennem lange og seje forhandlinger og gentagne rettelser og tilføjelser lykkedes det næsten til sidst, men enkelte punkter kunne vi dog ikke komme igennem med.
Midt i forhandlingsforløbet bliv vi orienteret om, at den årlige ”pris & lønregulering” for 2021 ville blive minus 1,14 % lavere end i 2020, altså en reducering af vores tilskud med knap 100.000,- kr. Sammen med Tunehallerne, som har enslydende driftsaftale, fremlagde vi vores indsigelse på et møde med direktion og borgmester. Det kom der ikke noget ud af. Generelt kan vi dog være tilfredse med den nye Driftsaftale, der gælder fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2024.
I foråret 2020 besluttede Byrådet at bevilge 31 millioner kroner til en udvidelse af Karlslunde Idræts Center med springsal, depoter, samt omklædnings- og badefaciliteter, med henblik på at al skoleidræt for Strandskolens elever fremadrettet skal foregå i Karlslunde Idræts Center. I vores oprindelige oplæg var en udnyttelse af etagen over omklædningsbygningen til mødelokaler mm. med. Det bliver nu taget med i det udbudsmateriale, der udsendes til de bydende entreprenører.
Det er besluttet at Karlslunde Idræts Forening bliver bygherre og fremtidig ejer af faciliteterne, som ud fra den foreløbige tidsplan vil stå færdigt tidligt forår 2023. Vi er repræsenteret i både Styregruppen og Projektgruppen.
Der er normalt et Idræts Center, der summer af liv og socialt samvær, men jeg er ikke i tvivl om at alle trænere, instruktører og ledere er klar til igen at støtte op om børn, unge og ældres lyst til motion og idræt, og måske det vigtigste – det sociale fællesskab.
En stor tak til alle, der har været med til, at vi er kommet godt igennem denne vanskelige tid. Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen har klaret sin kommunikation gennem mail og telefon, så opgaverne er blevet løst.
Hallens personale, personalet i Sekretariatet og Motionscentret. I har om nogen været udfordret gennem 2020, opgaverne er blevet løst på fornemste vis. Tak for det.
En af de store udfordringer i de kommende år, er tilgangen til det organisatoriske arbejde i foreningerne i Karlslunde IF.
Gør vi nok for at få flere til at deltage i dette vigtige arbejde?
Er der nye på vej, der kan tage over, når der er nogle, der træder fra?
Hvis ikke der er flere frivillige, der stiller op til valgene, har vi ingen, der sørger for at det foreningsmæssige demokrati fungerer?
Hovedformand
Lars Pedersen