Beretning 2020

Karlslunde Idræts Forening

Hovedgeneralforsamling 26. februar 2020

Formandens Beretning

Indledning

Som tidligere år, så er beretningen for 2019 udelukkende koncentreret om Karlslunde Idræts Forening som Hovedforening, og indholdet er stort set kun af direkte fælles interesse. Begivenheder og aktiviteter fra de enkelte afdelinger, kan læses på afdelingernes websites, og vil blive fremlagt lidt senere under afdelingernes egne beretninger.
Gennem de sidste par år har medlemstallet i KIF ligget nogenlunde konstant mellem 4700 og 4800 medlemmer. Der er enkelte afdelinger der må konstatere en svag medlemsnedgang for børn og unge, mens Fitness Centret til gengæld har haft medlemstilgang i denne aldersgruppe. Totalt set er det samlede medlemstal i KIF steget så vi nu er godt 4900 medlemmer, fordelt på de 8 afdelinger samt Fitness Centret. Vores medlemstal passer ret godt i forhold til landsgennemsnittet, hvor der endda kan spores en ganske svag medlemsnedgang i foreningslivet.
Hele 2019 har vi kørt en annoncekampagne i henholdsvis Dagbladet og Sydkysten, hvor annoncerne i Dagbladet primært var koncentreret om Fitness Centret, mens annoncerne i Sydkysten, har varieret mellem de 8 afdelinger. Tilbagemeldingerne fra afdelingerne har været positive, og derfor fortsætter vi med en annoncekampagne i 2020. Vi har valgt udelukkende at annoncere i Sydkysten hver uge, da det er vores opfattelse at Dagbladet som er en ”købeavis”, udkommer i et meget begrænset oplag i vores område.
Men hverken vi, eller for den sags skyld en virksomhed, kan klare sig udelukkende ved annoncering. Udbud og kvalitet i produktet er absolut afgørende, og det er klart mit indtryk at alle afdelinger gør alt for at jeres aktiviteter konstant tilpasses udviklingen indenfor jeres idrætsgren, og at I samtidig lytter til medlemmernes ønsker. Dette er absolut en klar medvirkende årsag til at medlemstallet i KIF er fastholdt og endda øget.
Her i min ottende årsberetning som hovedformand, vil jeg igen understrege at
både vi selv og vores lokalområde ser KIF som en bredde idrætsforening.
Over 90 % af vores medlemmer er motionister og bredde idrætsudøvere,
men der skal selvfølgelig også fortsat være plads til udvikling af talenter og
elite. Uden talent og elite ingen bredde og omvendt.
Vi har alle, og ikke mindst afdelingernes bestyrelser, et ansvar for at
foreningerne fortsat har fokus på flertallet, og at trænere og ledere skaber
plads til alle uanset alder, køn og niveau, uden at glemme de sidste 10 %
talenter og elite.
Det kan være rigtig svært at udvikle en forening i en travl hverdag, men det er
nødvendigt hvis vi skal fastholde interessen blandt vores medlemmer.
I verden omkring os vrimler det med fritidstilbud til både børn og voksne, og
nye aktiviteter og trends presser sig på fra alle sider. Som tidligere nævnt så
er det mit indtryk at vi følger rigtig godt med, og at vi holder øje med nye tiltag
der kan passe ind i vores forening. Man kan diskutere om nye aktiviteter vil
resultere i et fald i medlemstallet i de øvrige idrætsgrene, eller om vi vil få fat i
en målgruppe, der ikke i forvejen er en del af vores fællesskab.
Et eksempel på en ny aktivitet blev bragt på banen i efteråret 2019, hvor
Forretningsudvalget fik en henvendelse fra en initiativgruppe om oprettelse af
en Esport forening under KIF. Hovedbestyrelsen besluttede at der skulle
arbejdes videre med ideen, og efter en række møder er vi nu meget tæt på at
kunne optage Karlslunde Esport under KIF`s vinger. Vi skal nok sørge for
løbende at orientere jer i processen, hvor den endelige beslutning skal
træffes af Hovedbestyrelsen, og slutteligt forelægges på en Ekstraordinær
Generalforsamling.
Indenfor de sidste år har foreninger i større og større omfang taget det i de
samfundsmæssige opgaver, der ellers har været varetaget af det kommunale
system, og som kommunen er forpligtet til at udføre. Det gælder også på
idrætsområdet, hvor idrætsforeninger i stor udstrækning påtager sig et
medansvar, og her i KIF skal vi selvfølgelig fortsat være klar til at byde ind,
hvor der er tale om målgrupper, med fokus rettet mod motion og sundhed.
Sport4Kids er et godt eksempel på en opgave, hvor vi i samarbejde med
kommunen fortsat gør brug af jeres ekspertise i afdelingerne. Det betyder at
vi nu på 5 år kan tilbyde børn med lette motoriske, sociale eller psykiske
udfordringer, forskellige idrætsoplevelser hver eneste uge gennem hele
vinteren. De første par år var projektet en kæmpe succes, men manglende
tilmelding har bevirket at deltagerantallet er faldet ganske voldsomt. Opgaven
med at finde børnene i denne målgruppe er en kommunal opgave vi ikke må
påtage os, og vi mener at kommunen har svigtet, for efter hvad vi har fået
oplyst, så er der desværre rigtig mange børn i denne målgruppe. Projektet
slutter med udgangen af denne vintersæson.
Også på andre områder har vi i KIF taget del i det samfundsmæssige ansvar
i forhold til specielle målgrupper. Gymnastikafdelingen har gennem sæsonen
gennemført ”hjernegymnastik”, som er et specielt hold for borgere med
senhjerneskader. Fitness Centret kører i samarbejde med Kræftens
Bekæmpelse i øjeblikket en aktivitet for kræftramte mænd, og
tilbagemeldingerne for begge projekter er meget positive. For kort tid siden
startede KIF i samarbejde med Boule Hedebo som de første i Danmark en
aktivitet med petanque for blinde og svagtseende. Ti trods for ganske få
deltagere i opstarten, forventer vi at også denne aktivitet bliver en succes, når
vi finder den rigtige informationsvej til målgruppen. Vi skal fortsat, i det
omfang vi kan løfte opgaverne, være åbne og vise interesse for at påtage os
lignende opgaver, så jeg vil opfordre alle afdelinger til at være åbne overfor
diverse tiltag.
Faciliteter

En af de ting vi roses for fra politisk side er den generelle
vedligeholdelsestandard på vores faciliteter. Opgaverne bliver ikke mindre
efterhånden bygningsmassen bliver ældre, og de sidste 3 til 4 år er
vedligeholdelses- og renoveringsopgaverne blevet mere omfattende. Vi
forsøger at udføre så mange opgaver som muligt med vores dygtige
medarbejdere, og i 2019 har de haft rigtig travlt. Udover de normale serviceog
vedligeholdelsesopgaver, er der gennemført en række ombygninger, så vi
løbende tilpasser vores faciliteter.
Gennem lag tid har vi manglet omklædningsfaciliteter, både i forbindelse med
vores egne afdelinger og med skolernes benyttelse af hallerne. Derfor har vi
inddraget en del af toiletterne i fodboldindgangen, og indrettet omklædningsog
badefaciliteter til Fodboldafdelingens Danmarkseriehold, med direkte
indgang fra gavlen af Hal 1.
Cafeteriet er blevet renoveret med nyt gulv, ny serveringsdisk, kølerum i
depotet, renovering og udvidelse af udendørs depotet, og vi fortsætter i 2020
med indretning af et indendørs depot samt yderligere modernisering af
cafeterialokalet.
Mødelokale 1 og 4 samt gangarealet på 3 sal er nu lagt sammen til et stort
moderne mødelokale, mens mødelokale 3 fortsat er et selvstændigt lokale.
Dette lokale er tænkt til Esport afdelingen når de kommer ind under KIF i
løbet af foråret.
Spillergangen ved Hal 2 er renoveret med nye lofter og belysning, og der er
lagt ny belægning på gangarealer og på trapper op etagerne i Hal 1.
Derudover er der foretaget en række større vedligeholdelsesopgaver som
alle har været tidskrævende for personalet. Vi er dog langt fra færdige, så
2020 ser ud til at blive endnu et år med en masse måske nok lidt mindre
opgaver for vort personale.
For 7 år siden valgte Greve Kommune at installere CTS styring til vores
ventilation- og varmesystem. Det skete i forbindelse med kommunens
energiprojekt kaldet EPC II. Administrationen af systemet er placeret hos
kommunen, og af hensyn til IT sikkerhed, ændres adgangskoder hver anden
måned. Da vi ikke er en kommunal institution får vi ikke automatisk besked
om de nye koder, så meget ofte har vi ikke haft adgang til CTS styringen. Her
på det sidste har det været rigtig galt, og siden september 2019 har vi ikke
haft adgang til systemet, så vi har altså ikke haft mulighed for at styre
hverken varme eller ventilation i faciliteterne. Til trods for at vi lige siden har
forsøgt at få udleveret de nye koder er det ikke lykkes, hvilket selvfølgelig er
særdeles utilfredsstillende. Vi har derfor valgt at installere en helt ny CTS
styring som vi selv kommer til at administrere helt uden om kommunen. Dette
arbejde forventes at gå i gang så hurtigt leverandøren har tid. Da vi mener at
det er Greve Kommune der har skabt vores problemer, har vi henvendt os
direkte til direktionen og politikerne, og anmodet om at kommunen tager del i
omkostningerne for udskiftningen. Dette afventer vi svar på indenfor
nærmeste fremtid.
Byrådet har besluttet at renovere Strandskolen for op mod 120 millioner
kroner, blandt andet er det planen at de gamle gymnastiksale skal nedrives,
og al skoleidræt skal flyttes til Karlslunde Idræts Center. Vi har gjort
opmærksom på at kapaciteten i vores nuværende faciliteter ikke vil kunne
bære en så stor forøgelse af Strandskolens brug af hallerne. Dette har man
lyttet til, og i øjeblikket arbejder vi ihærdigt på at få politisk opbakning til at
udvide Hal 3 mod vest med en længe ventet springsal, etablere
omklædnings- og badefaciliteter, depoter, samt eventuelt
idrætsundervisningslokaler på hele facaden mod nord af Hal 3, men vi er
langt fra i mål med dette. Vi mener dog at det vil hænge fint sammen med
renoveringen af Strandskolen, og forsøger at koble os på projektet rent
økonomisk.
Vores selvforvaltningsaftale med Greve Kommune udløber 31. december, og
allerede nu begynder forhandlingerne om den nye aftale. Vi har fået
bekræftet at man ikke umiddelbart vil nedskære vort driftstilskud, men vi ved
også at sådanne forhandlinger kræver rigtig god forberedelse, skarp
argumentation og forhandlingsteknik samt tålmodighed. Der er ingen tvivl om
at Strandskolens udvidede benyttelse af vores faciliteter kommer til at spille
ind i forhold til den nye selvforvaltningsaftale, da vi må forvente øgede
omkostninger både til energiforbrug, reparationer mm.
Greve Kommune

Gennem rigtig mange år har Karlslunde Idræts Forening involveret sig og
været en stærk medspiller, i forhold til idrættens vilkår generelt og bredt i
Greve Kommune. Vi involverer os, og i samarbejde med en række andre
idrætsforeninger, er vi med til at sætte dagsordenen for idrættens udvikling i
Greve. Denne interesse for helheden er der stor respekt for fra både
administrativ og politisk niveau, og vi roses ofte for den måde vi driver vores
egen forening og faciliteter på. Jeg er klar over at jeg sagde stort set det
samme sidste år, men roserne kommer stadig, og de skal selvfølgelig også
viderebringes til jer da jeres måde at drive afdelingerne på, er med til at give
respekt om KIF.
Generelt opfører vi os ordentligt når vi henvender os til kommunen med
vores udfordringer, da vi som regel selv byder ind når vi indimellem spørger
om hjælp fra kommunen, specielt i forhold til økonomiske udfordringer.
Men indimellem kan det være nødvendigt at skrue bissen lidt på og denne
balancegang har sekretariatet gennem årene lært. Det sammen med
kendskabet til den administrative og politiske opbygning gør, at vi som regel
kan rette henvendelse til rette sted fra starten, uanset at det kan være direkte
til den politiske top.
Afslutning
Hvis man kigger tilbage på beretninger fra tidligere år, så vil I formentlig
kunne genkende nogle af de emner jeg har berørt i årets beretning. I hvert
fald er der én ting der altid er med, og den kan simpelthen ikke undlades.
Karlslunde Idræts Forening kan kun eksistere med et godt og solidt
fundament, og dette fundament består af frivillige trænere og ledere. Dag
efter dag, weekend efter weekend er I klar til at støtte op om børn, unge og
ældres lyst til motion og idræt, og måske det vigtigste – det sociale
fællesskab. Flere hundrede trænere og ledere sikrer et fortsat
kvalitetsmæssigt udbud af aktiviteter, til glæde og gavn for børn, unge og
ældre. Der er lavet en masse beregninger på værdien af det frivillige arbejde i
landets foreninger, og tallene er meget store. På bundlinjen i min beregning
for det frivillige arbejde i KIF er der ingen tal. Facit er ”uvurderligt”.
igen i år vil jeg på Hovedforeningens vegne takke alle for jeres store
indsats og engagement for vores forening.
Selvfølgelig også en stor tak til kollegaerne i Forretningsudvalget og
Hovedbestyrelsen. I takt med foreningens udvikling, og udvidelsen af vores
faciliteter, har også 2019 budt på nye spændende udfordringer. Vi har i
Forretningsudvalget ikke altid været enige, men det til trods, så er der altid en
behagelig atmosfære ved vores møder, hvilket jeg sætter stor pris på.
Også en stor tak Lotte og Preben som vi sagde farvel til i sommerferien.
Gennem 11 år har de sørget for at ingen har haft grund til at gå sultne eller
tørstige hjem fra Karlslunde Idræts Center.
Tak til Niclas som kom til efter sommerferien. Vi håber Niclas vil finde sig lige
så godt tilpas her i vores fællesskab som Lotte & Preben.
Sidst men ikke mindst en stor tak til hallens personale, personalet i
Sekretariatet og Motionscentret. Som alle andre år har 2019 budt på en
række udfordringer og opgaver, men I har altid formået at takle det positivt,
og opgaverne er blevet løst på fornemste vis.
TAK
Hovedformand
Lars Pedersen