Beretning 2019

Karlslunde Idræts Forening

Hovedgeneralforsamling 27. februar 2019

Formandens Beretning

Indledning

Som tidligere år, så er beretningen for 2018 udelukkende koncentreret om Karlslunde Idræts Forening som Hovedforening, og indholdet er stort set kun af direkte fælles interesse. Begivenheder og aktiviteter fra de enkelte afdelinger, kan læses på afdelingernes websites, og vil blive fremlagt lidt senere under afdelingernes egne beretninger.

Der er gennem de sidste par år talt meget om, at den nye skolereform ville få negativ indflydelse på medlemstallene i foreningerne. Mange eksperter mente, at når børnene skal være i skolen længere tid, ville en del fravælge idrætten, for på den måde at få mere tid til andre interesser. Der er nu foretaget en masse analyser, og alt peger på at skolereformen ikke har haft negativ indflydelse på børnenes deltagelse i foreningsidrætten. Det ser heller ikke ud til at være tilfældet her i KIF, hvor medlemstallet for unge under 25 år, er nogenlunde det samme som foregående år. Der kan dog være enkelte afdelinger der oplever en svag medlemsnedgang for børn og unge, mens Fitness Centret til gengæld har haft en stor medlemstilgang i denne aldersgruppe. Totalt set er det samlede medlemstal i KIF steget en del, så vi nu er ca. 4800 medlemmer, fordelt på de 8 afdelinger samt Fitness Centret.

Men vi er vel alle interesserede i at øge vort medlemstal, og Hovedbestyrelsen har længe drøftet hvordan vi kan gøre os mere synlige, specielt i vores lokalområde. Derfor har vi i efteråret besluttet at køre en annoncekampagne gennem hele 2019 i henholdsvis Dagbladet og Sydkysten, hvor annoncerne i Dagbladet primært vil koncentrere sig om Fitness Centret, mens annoncerne i Sydkysten, vil variere mellem de 8 afdelinger. Annonceringen vil ske i Dagbladet i ulige uger, mens annoncerne i Sydkysten modsat vil blive i lige uger, og vi håber selvfølgelig at vi gennem dette tiltag kan øge medlemstallet i alle afdelinger.

Jeg har hvert år i min beretning understreget at KIF er en bredde idrætsforening, og det skal vi holde fast i, specielt fordi omkring 98 % af vores medlemmer er motionister og bredde idrætsudøvere. Vi har alle, og ikke mindst afdelingernes bestyrelser, et ansvar for at foreningerne fortsat har fokus på flertallet, og at trænere og ledere skaber plads til alle uanset alder og niveau, uden at glemme talent- og eliteudviklingen.

Det vrimler med fritidstilbud til både børn og voksne, og nye aktiviteter og trends presser sig på fra alle sider. Har vi her i KIF formået at udvikle vores nuværende aktiviteter i forhold til den generelle udvikling, og er der nye aktiviteter vi bør kigge nærmere på i Hovedforeningsregi. Vil nye aktiviteter blot betyde et fald i medlemstallet i de øvrige idrætsgrene, eller vil vi få fat i en målgruppe, der ikke i forvejen er en del af vores fællesskab. Det er spørgsmål vi indenfor det næste halve år bør drøfte, så vi sikrer en fortsat fornuftig udvikling af KIF`s aktivitetstilbud.

De sidste mange år har vi drøftet tværsportsligt samarbejde mellem afdelingerne i KIF, og det er måske ét af de tiltag der kan være med til at udvikle vores forening. Indtil videre er det kun blevet til en løs snak, uden nogen konkrete forslag eller løsninger. Løsningen er nok heller ikke bare lige til, og det er vigtigt at holde fast i, at alle afdelinger skal kunne se sig selv i en model, hvor fokus er rettet mod at skaffe flere medlemmer til alle afdelinger. Jeg vil nu sætte sekretariatet til at udarbejde et forslag til en tværsportlig model tilpasset KIF, så vi inden sommerferien skulle kunne præsentere vores bud på en løsning.

Mange samfundsmæssige opgaver der tidligere helt naturligt blev varetaget af det kommunale system, bliver på mange områder i dag varetaget ved frivilligt arbejde. Gennem de sidste 5 til 6 år har både enkeltpersoner og frivillige foreninger i hele landet, påtaget sig en større og større del af det sociale og samfundsmæssige ansvar kommunerne ellers er forpligtet til. Det gælder også på fritids- og idrætsområdet, hvor både fritidsforeninger og idrætsforeninger i stor udstrækning påtager sig et medansvar, og vi skal selvfølgelig fortsat være klar til at byde ind, hvor der er tale om målgrupper, med fokus rettet mod motion og sundhed. Og det er måske her vi skal tage udgangspunkt i det tværsportslige samarbejde, så målgruppen tilbydes forskellige former for motion og aktivitet.

Sport4Kids er et godt eksempel på en opgave, hvor kommunen bruger vores  ekspertise, så vi gennem dette samarbejde kan tilbyde forskellige kvalificerede aktiviteter, til stor glæde for børnene i denne målgruppe. Vi har indgået kontrakt med kommunen for en treårig periode, så sæsonen 2019/2020 bliver i første omgang sidste sæson for projektet.

Desværre har tilslutningen i år været særdeles ringe, og vi forsøger, sammen med træningsenheden i kommunen, at finde årsagen. Dette skulle vi meget gerne have rettet op på, inden næste sæson.

Vi bliver hele tiden mødt med nye initiativer og ønsker fra kommunen, og i det omfang vi kan løfte opgaverne, skal vi også være åbne og vise interesse for at påtage os opgaverne.

Gymnastikafdelingen har, på opfordring fra kommunen, startet holdet ”hjernegymnastik”, specielt tilpasset borgere med senhjerneskade.

Fitness Centret har på samme måde oprettet et hold for kræftramte mænd, hvor programmet også er specielt opbygget i forhold til denne målgruppe.

Og der er yderligere nye initiativer på vej fra kommunen, og jeg vil opfordre alle afdelinger til at være positive, og deltage i det omfang I har mulighed for det.

Indenfor det sidste års tid har E-Sport taget Danmark med storm, og overalt ser og hører man om E-Sport. Hvis vi her i KIF skal arbejde på at oprette en E-Sport afdeling, skal både det facilitetsmæssige og det økonomiske absolut med i overvejelserne, da en sådan afdeling vil kræve fast lokale, samtidig med at det rigtige udstyr er særdeles dyrt.

Men er E-Sport en idrætsgren der naturligt hører under en idrætsforening, eller er det et fritidstilbud børn og unge deltager i, både som enkelte individer og i grupper. Det er der rigtig mange meninger om, og Idrætsrådet har nu bedt vores kommunalpolitikere om at vurdere, om denne fritidsaktivitet er godkendt som en idrætsgren, med ret til at modtage tilskud fra eksempelvis Greve Kommunes Idrætspulje. Så vores udgangspunkt må være, at vi afventer den politiske vurdering, før vi i Hovedbestyrelsen tager stilling til om vi ønsker at oprette E-Sport afdeling.

 

Greve Kommune & Idrætsrådet

Samtlige afdelinger i KIF fungerer rigtig fint, og vi har rigtig god grund til at klappe os selv og hinanden på skulderne. Vi hører ofte at der fra politisk og administrativ side er stor respekt og tilfredshed med den måde vi driver vores idrætsforening. Jeg har før nævnt det i mine beretninger, men det kan ikke siges ofte nok. Vi involverer os, og KIF er en stærk medspiller i idrætslivet i kommunen, hvor vi i fællesskab med mange andre idrætsforeninger, er med til at sætte dagsordenen for den fortsatte udvikling af idrætten bredt i kommunen. Vi forstår at opføre os ordentligt og ikke stille for store krav

overfor administration og politikere i Greve Kommune. Vi byder selv ind når vi indimellem spørger om hjælp fra kommunen, både til praktiske og økonomiske udfordringer. Vi gør det så godt at vi jævnligt får ros, og både fra politisk og administrativ side, er der rigtig mange der ser KIF som en inspirationskilde for andre foreninger. Så klap lige jer selv og hinanden på skulderen, for det er store ord fra politisk side.

 

Faciliteter

Karlslunde Idræts Center har gennem de sidste år haft vokseværk, og det samlede etageareal for vores faciliteter er nu over 7000 m2. For knap 2 år siden kunne vi åbne dørene til Dansk Petanque og Tennis Center, og vi kan glæde os over at faciliteterne lever fuldt ud op til vores egne og det kommunale flertals forventninger. Når man lægger vejen forbi, er der altid aktivitet både fysisk, men måske mere vigtigt et godt socialt samvær.

Vi har brugt det sidste års tid på at få de sidste ting på plads, både i de 2 haller og det store fællesområde. Men arealerne omkring DPTC halter dog fortsat, og der er desværre ikke hjælp at hente fra kommunal side. Så det er en opgave vi selv må løse, hvilket vil ske i samarbejde med Boule Hedebo og Tennisafdelingen.

Vi har altid forsøgt at holde en meget høj vedligeholdelsesstandard, og det ser ud til at vi kan løfte opgaven, da vi fra flere sider ofte bliver rost for den vedligeholdelsesstandard vores faciliteter fremstår i. Det til trods for at vi specielt det sidste års tid har været udfordret af en række omkostningstunge opgaver, men med en skarp prioritering, er det lykkes at udføre opgaverne indenfor vort budget. Dette skyldes ikke mindst, at en meget stor del af disse vedligeholdelsesopgaver udføres af centrets personale, men til trods for at de er dygtige og effektive, må vi erkende at visse opgaver er af en karakter og størrelse, der kræver ekstern hjælp. Med en ældre bygningsmasse må vi regne med flere vedligeholdelses- og renoveringsopgaver fremover, hvilket vi budgetmæssigt har forberedt os på.

 

Afslutning

 

Der er visse ting i en beretning der går igen fra år til år, så denne sidste del af min beretning vil nok være at genkende for jer alle. En forening kan kun eksistere med et godt og solidt fundament, og dette fundament består af  frivillige trænere og ledere, der dag efter dag bruger en stor del af deres fritid i foreningens interesse. Og sådan er det i Karlslunde Idræts Forening, hvor flere hundrede trænere og ledere sikrer et fortsat kvalitetsmæssigt udbud af aktiviteter, til glæde og gavn for børn, unge og ældre. Der er lavet en masse beregninger på værdien af det frivillige arbejde i landets foreninger, og tallene er meget store. På bundlinjen i min beregning for det frivillige arbejde i KIF er der ingen tal. Der står ganske enkelt - uvurderligt

Så igen i år vil jeg på Hovedforeningens vegne takke alle for jeres store indsats og engagement for vores forening.

Selvfølgelig også en stor tak til kollegaerne i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen. I takt med foreningens udvikling, og udvidelsen af vores faciliteter, har 2018 budt på nye spændende udfordringer. Vi har i Forretningsudvalget ikke altid været enige, men det til trods, så er der altid en behagelig atmosfære ved vores møder, hvilket jeg sætter stor pris på.

Også en stor tak Lotte og Preben. I har gennem året serviceret os, og sørget for at ingen er gået sultne hjem.

Sidst men ikke mindst en stor tak til hallens personale, personalet i Sekretariatet og Motionscentret. Som alle andre år har 2018 budt på en række udfordringer og opgaver, men I har altid formået at takle det positivt, og opgaverne er blevet løst på fornemste vis.

 

TAK

Hovedformand

Lars Pedersen