Beretning 2018

Karlslunde Idræts Forening

Hovedgeneralforsamling 28. februar 2018

Formandens Beretning

 

 

Indledning

 

Traditionen tro så er årets beretning udelukkende koncentreret om Karlslunde Idræts Forening som Hovedforening, og indholdet er stort set kun af direkte fælles interesse. Begivenheder og aktiviteter fra de enkelte afdelinger kan læses på afdelingernes websites, og vil blive fremlagt lidt senere under afdelingernes egne beretninger.

Efter et par år med medlemsnedgang, ser det ud til at medlemstallet ligger nogenlunde stabilt omkring 4600 medlemmer, men i en del afdelinger er der fortsat udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medlemmer i børne- og ungdomsrækkerne. Sådan ser det ud generelt overalt i landet, og der er desværre ingen nem løsning. Der er dog foreninger der har taget udfordringen op, og specielt gennem et tværsportsligt samarbejde mellem flere foreninger, er det lykkedes at fastholde eller øge medlemstallet generelt i de foreninger der har deltaget.

Hvis tværsportsligt samarbejde er løsningen, så ligger det jo lige til højrebenet for KIF med 8 forskellige idrætsgrene og et Fitness Center. Der skal nytænkning til, og vi skal i langt højere grad udnytte vores styrke som tværsportlig forening. Så det kommende år skal der arbejdes målrettet på at udarbejde spændende tværsportslige projekter på tværs af afdelingerne, samt udvikle samarbejdet med skolerne og Greve Kommune.

Karlslunde I.F. skal være den foretrukne forening for børn og unge i vores lokalområde.

 

Idræt for alle

 

Gennem de sidste 5 til 6 år har frivillige foreninger i hele landet påtaget sig en større og større del af det ansvar kommunerne ellers er forpligtet til, på det sociale samfundsmæssige område. Overalt i landet er der gennem årene oprettet Frivillighedscentre, hvor fokus i stor udstrækning er rettet på ældrepleje, blandt andet med besøgsvenner til ældre i eget hjem, aktivering af ældre på plejecentre, eller andet frivilligt arbejde indenfor ældrepleje.

 

Med knap 300 medlemmer i Ældreafdelingen, har Boule Hedebo virkelig markeret sig i forhold til aktiviteter for ældre, hvilket også er blevet bemærket i det kommunale system. Med opførelsen af Dansk Petanque & Tennis Center, som jeg kommer ind på lidt senere, er der nu aktiviteter i Ældreafdelingen hele vinteren, så de ældre kan fastholde det sociale netværk året rundt.

 

Men også indenfor andre sociale områder, har både fritids- og idrætsforeninger påtaget sig et medansvar. Helt naturligt byder idrætsforeningerne ind når der er tale om målgrupper, hvor fokus er rettet mod motion og sundhed, og generelt er evalueringerne meget positive.

I samarbejde med Greve Kommune har vi gennem de sidste par år taget del i denne udvikling, hvor en del af vores afdelinger har budt ind på aktiviteter for specielle målgrupper. Vi har blandt andet underskrevet en 3-årig aftale med kommunen på projekt Sport4Kids, der henvender sig til en gruppe på 12 børn, der har svært ved at deltage i den traditionelle foreningsidræt. Her midt inde i 2 sæson er meldingen fra alle sider at ideen med projektet er fantastisk, og samtlige forældre har rost projektet til skyerne. Målet er at børnene skal blive klædt på til på et senere tidspunkt at kunne fungere som medlem på lige fod med alle andre børn og unge.

Vi bliver hele tiden mødt med nye initiativer og ønsker fra kommunen om nye målgrupper, og i det omfang vi kan løfte opgaverne, skal vi også være åbne og vise interesse for at påtage os opgaverne. Gymnastikafdelingen forbereder op til den kommende sæson projekt ”Hjernegymnastik”, der henvender sig til borgere med senhjerneskader. Projektet vil blive gennemført gennem et tæt samarbejde med Greve Kommune, med henblik på fremadrettet at oprette hold for målgruppen. Der er yderligere nye initiativer på vej fra kommunen, og jeg vil opfordre alle afdelinger til at være positive, og deltage i det omfang I har mulighed for det.

 

Greve Kommune & Idrætsrådet

Der er fra både administrativ og politisk side stor respekt og interesse omkring Karlslunde Idræts Forening. KIF er en stærk medspiller i idrætslivet i kommunen, og vi lukker os ikke inde, men deltager aktivt i forskellige grupper og udvalg, med henblik på at skabe de bedste vilkår for idrætten generelt i Greve Kommune. Vi forstår at opføre os ordentligt og ikke stille for store krav, blandt andet overfor administrationen og politikerne i Greve Kommune, uden samtidig selv at byde ind. Vi mener da også at erfaringerne viser vi gør det rigtigt, og vi har hørt flere sige at KIF som forening er en inspirationskilde for andre foreninger. Så klap lige jer selv på skulderen, for det er store ord fra politisk side.

 

Hvert år har jeg i min beretning understreget at KIF er en bredde idrætsforening, hvilket også er blevet anerkendt kommunalt. Så det skal vi holde fast i, specielt fordi omkring 98 % af vores medlemmer er motionister og bredde idrætsudøvere. Vi har alle, og ikke mindst afdelingernes bestyrelser, et ansvar for at foreningerne fortsat har fokus på flertallet og at trænere og ledere skaber plads til alle uanset alder og niveau, uden at glemme talent- og eliteudviklingen.

 

Som nævnt tidligere, så tager Karlslunde Idræts Forening del i ansvaret for udvikling af idrætten generelt i Greve Kommune, gennem vores repræsentation i Greve Kommunes Idrætsråd, Idrætspuljeudvalget og en del udvalg og grupper. Dermed har vi maksimal indflydelse på de anbefalinger Idrætsrådet fremlægger til politisk beslutning, og vi viser på denne måde at vi ønsker at yde vores bidrag for idrætten på tværs i kommunen. Idrætten står meget stærkt i kommunen, og det er vores indtryk, at i det omfang det er muligt, så lytter politikerne meget til os, og de beslutninger Byrådet træffer, i stor udstrækning sker efter anbefalingerne fra Idrætsrådet. Vi føler også at vores deltagelse for idrætten generelt i kommunen, er med til at åbne døre når det drejer sig om de udfordringer vi jævnligt oplever her i Karlslunde.

 

Faciliteter

 

Efter mere end 10 års forhandlinger med Greve Kommune, kunne vi den 23. april endelig indvie Dansk Petanque & Tennis Center, og i løbet af de 4 timer arrangementet varede, havde mere end 500 valgt at lægge vejen forbi det vi med rette kan betegne som et af Nordeuropas mest moderne Petanque & Tennis Centre. Det var et rigtig stort øjeblik, da Pernille Beckmann og jeg kunne klippe det blå bånd, og åbne dørene til de godt 2200 m2 nye og flotte tennis- og petanquefaciliteter.

Byrådssalen har gennem hele processen været delt i to, da oppositionen har sat spørgsmålstegn ved centrets berettigelse, og ønskede derfor ikke at yde det nødvendige tilskud for at kunne realisere Dansk Petanque & Tennis Center. Nu står centret der, og hvis de lægger vejen forbi, så vil de erfare at de tog gruelig fejl. Centret har virkelig vist sin berettigelse, og specielt i forhold til Boule Hedebo`s Ældreafdeling som tidligere lå stille i vinterhalvåret, men hvor nu omkring 90 medlemmer kan mødes hver tirsdag året rundt til god motion, netværk og socialt fællesskab.

Dansk Petanque Forbund fik meget hurtigt øjnene op for de fantastiske forhold, og blot en måned efter indvielsen, indgik vi kontrakt med forbundet om at lægge faciliteter til ved afviklingen af Europamesterskaberne for Veteraner. Forbundet drøfter i øjeblikket placering af et Talent & Elitecenter Øst, hvor Dansk Petanque & Tennis Center seriøst er med i deres overvejelser, og vi gør selvfølgelig hvad vi kan for at imødekomme deres ønsker og behov.

I mere end 20 år har tennisspillere hver vinter levet med en telthal, hvor temperaturen ofte har sneget sig ned under frysepunktet, og hvor rotterne nærmest har løbet omkring benene på spillerne. Men med opførelsen af DPTC og den nye og moderne tennishal, vil temperaturen altid være mindst 14 grader, og rotterne skulle meget gerne være en saga blot. Tilbagemeldingerne fra spillerne er da også positive, om end der fortsat er enkelte mindre udfordringer vi arbejder på at få løst. Udover en ny tennishal vil også fællesfaciliteterne åbne mulighed for at tennisafdelingen fortsat kan arbejde målrettet på at skaffe flere medlemmer, hvor specielt ungdommen er i søgelyset.

Med opførelsen af DPTC, er det samlede etageareal i Karlslunde Idræts Center nu over 6000 m2 faciliteter. Et stort center hvor de daglige driftsomkostningerne er sikret ved Selvforvaltningsaftalen med Greve Kommune, og som giver os mulighed for konstant at sikre en vedligeholdelsesstandard vi kan være bekendt overfor vores gæster og medlemmer. Og det ser ud til at vi kan løfte opgaven, da vi fra flere sider ofte bliver rost for den vedligeholdelsesstandard vores faciliteter fremstår i.  Gennem de sidste par år har vi foretaget en del større renoveringsopgaver, og med bygninger der er af ældre dato, vil omfanget af renoveringsopgaver ikke blive mindre. En meget stor del af disse vedligeholdelsesopgaver udføres af centrets personale, men til trods for at de er dygtige og effektive, må vi erkende at visse opgaver er af en karakter og størrelse der kræver ekstern hjælp. En stor del af opgaverne er ret omkostningstunge, og vi er nødt til at prioritere i forhold til akutte behov og det man populært kalder ”nice to have”. Så hvis vi indimellem kan være lidt afvisende, så er det næsten helt sikkert af økonomiske grunde.

Det betyder ikke at vi ikke skal udvikle vort idrætscenter, mere tværtimod. Fra kommunal side er der nedsat en facilitetsgruppe, hvor man blandt andet drøfter om idrætsfaciliteterne i kommunen er udnyttet optimalt, og samtidig om faciliteterne følger udviklingen i forhold til nye trends og idrætsgrene. Som så mange andre udvalg og grupper, så er vi selvfølgelig også repræsenteret i denne gruppe, så vi konstant er opdateret og kan komme med vores ideer og synspunkter.

 

Afslutning

 

Når jeg nu fortsætter, så er måske nogen af jer der tænker – ”Nåeeh, det siger han hvert år, så det er jo bare standard i en beretning”. Jeg ved ikke om det er standard, men når det er med i dette års beretning igen, så er det ikke blot standard. En idrætsforening kan udelukkende fungere med hjælp fra en række frivillige kræfter, der dag efter dag bruger en stor del af deres fritid i foreningens interesse. Og sådan er det i Karlslunde Idræts Forening, hvor flere hundrede trænere og ledere sikrer et fortsat kvalitetsmæssigt udbud af aktiviteter, til glæde og gavn for børn, unge og ældre. Flere har forsøgt økonomiske beregninger af værdien af det frivillige arbejde i landets idrætsforeninger, og det er store tal. På bundlinjen i min beregning for det frivillige arbejde i KIF er der ingen tal. Der står ganske enkelt - uvurderligt

Så igen i år vil jeg på Hovedforeningens vegne takke alle for jeres store indsats og engagement for vores forening.

Også en stor tak til kollegaerne i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen. Året 2017 ligner meget alle øvrige år med masser af udfordringer, og vi har ikke altid været enige. Det til trods, så er der altid en behagelig atmosfære ved vores møder, hvilket jeg sætter stor pris på.

Selvfølgelig også stor tak til Lotte og Preben for samarbejdet i årets løb. I er fantastiske til at servicere os, til trods for at vi indimellem kan være lidt krævende. En ting er helt sikker. Vi går aldrig sultne hjem efter vores møder.

Sidst men ikke mindst en stor tak til hallens personale, personalet i Sekretariatet og Motionscentret. Som alle andre år har 2017 budt på en række udfordringer og opgaver, men I har altid formået at takle det positivt, og opgaverne er blevet løst på fornemste vis.

 

TAK

Hovedformand

Lars Pedersen