Beretning 2017

Karlslunde Idræts Forening

Hovedgeneralforsamling 27. februar 2017

Formandens Beretning,

 

Årets beretning er som de forgående år, udelukkende koncentreret om Karlslunde Idræts Forening som Hovedforening, og indholdet er stort set kun af direkte fælles interesse. Begivenheder og aktiviteter fra de enkelte specielforbund, organisationer og afdelinger, kan læses på de respektive websites, og i de enkelte afdelingers egne beretninger, som bliver fremlagt lidt senere i aften. I vil se at hovedvægten i årets beretning er lagt på vores faciliteter og de projekter vi i øjeblikket arbejder med, da det fylder rigtig meget i dagligdagen.

Efter mange år med enten stigende eller støt medlemstal, så har vi de sidste par år oplevet en generel medlemsnedgang. Foreningens samlede medlemstal var ved udgangen af 2016 på 4313 medlemmer, i forhold til 4660 ved udgangen af 2015. En af de væsentlige årsager til den store nedgang i 2016 er, at vores svømmeafdeling med ca. 250 medlemmer lukkede ned i starten af september. Nedgangen rammer stort set alle afdelinger, og det er vi er selvfølgelig nødt til at tage alvorligt. På nær et par afdelinger, så er det specielt på ungdomssiden medlemstallene er dalende, og muligvis fordi vi ikke er dygtige nok til at udvikle vores tilbud, så de fortsat er tilpasset de unges ønsker. På sidste Hovedbestyrelsesmøde drøftede vi forskellige indsatsområder for at stoppe nedgangen, og det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der i løbet af foråret skal komme med ideer til hvordan vi fremadrettet kan tilpasse vores tilbud så vi kan få stoppet medlemsnedgangen. Der skal nytænkning til, og vi skal i langt højere grad være bedre til at udnytte de muligheder der ligger i samarbejde med skolerne, samt partnerskabsaftaler med Greve Kommune på forskellige områder. Der er ingen tvivl om at der er store muligheder på netop dette område.

En af de helt store begivenheder i 2016 har naturligvis været fejringen af vores 150 års jubilæum. KIF blev i 1866 stiftet som en skytteforening, og siden er alle de andre idrætsgrene kommet til. Det var derfor naturligt at årets første jubilæumsarrangement var skytteafdelingens jubilæumsturnering i maj måned. Arrangementet havde deltagelse af skytter fra andre skytteforeninger, og meldingen er, at afviklingen var en stor succes. Der var lagt et stort arbejde fra skytteafdelingen forud for arrangementet, blandt andet lidt lækker forplejning, og specielle jubilæumsmedaljer til vinderne i de enkelte rækker. Og tilbagemeldingen fra deltagerne er da også stor ros til KIF Skytteafdeling.

Fejringen blev fulgt op af Tennisafdelingen, der i forbindelse med standerhejsningen sidst i april, ikke kun fejrede KIF`s 150 års jubilæum, men også tennisafdelingens eget 50 års jubilæum. Det blev en festlig dag, hvor både tidligere og nuværende medlemmer hyggede sig med lidt godt til ganen, suppleret med et slag tennis på banerne.

Næste jubilæumsarrangement var Boule Hedebo vært for med en petanqueturnering for Karlslunde Skole og Strandskoen. Turneringen var optakt til det årlige Hedebo Open, hvor elever fra Karlslunde Skole og Strandskolen dystede om mesterskaberne i forskellige rækker. Eleverne gik virkelig op i det, og der blev kæmpet bravt for at hjembringe mesterskabet. At det så var selveste borgmester Pernille Bechmann der overrakte medaljer til holdene, var selvfølgelig et ekstra plus på dagen. Og glædeligt er det, at en meget stor del af eleverne fik smag for petanquesporten, så hvis Boule Hedebo takler det rigtigt, så er der en stor mulighed for at udnytte det til at få flere medlemmer, og så endda ungdom.

KIF blev stiftet den 12. september 1866, så det var oplagt at skytteafdelingen skulle markere jubilæumsdagen med et åbent hus, hvilket blev afholdt den 10. september. Skytteafdelingens klubfaciliteter er blevet renoveret i løbet af forår og sommer, så arrangementet blev afholdt i helt nyrenoverede lokaler. Skytteafdelingen bød på sandwich, øl, vand og vin, og dagen igennem dukkede der rigtig mange gratulanter op, både egne medlemmer og repræsentanter fra andre KIF afdelinger.

Fejringen af Karlslunde Idræts Forenings 150 års Jubilæum blev afsluttet med Hovedforeningens store jubilæumsarrangement den 17. september. Hovedbestyrelsen nedsatte i 2014 et Jubilæumsudvalg, bestående af repræsentanter fra Hovedbestyrelsen og vores Veteranklub. Udvalgets opgave var at styre os sikkert gennem både planlægningsfasen og selve afviklingen af de mange aktiviteter på jubilæumsdagen, og vi må endnu en gang rose udvalgets for deres arbejde.

Inden åbningen af Jubilæumsdagen klokken 10, havde 30 frivillige travlt med at klargøre de mange legeredskaber og øvrige aktiviteter, på området udenfor hallerne. Så på slaget 10.00 blev jubilæumsdagen officielt åbnet af formanden for Kultur & Fritidsudvalget Anne Marie Lyduch, og da Greve Pigegarde blæste fanfare, stod de første gæster allerede klar til at afprøve de mange aktiviteter. Med en fest ventende om aftenen, lukkede vi ned for aktiviteterne ved 16 tiden, og vores vurdering er at mindst 500 børn, unge og ældre havde valgt at tilbringe nogle timer ved Karlslundehallerne, og på denne måde være med til at fejre 150 år med idræt i Karlslunde.

Men dagen var slet ikke slut endnu. Klokken 18.00 blev dørene slået op til et brag af en Jubilæumsfest med inviterede gæster fra DIF, Greve Kommune, afdelingsbestyrelserne, veteranklubben, samt rigtig mange af vores medlemmer der havde indløst billet til denne festlige aften.

En Jubilæumsfest uden taler er ikke en rigtig Jubilæumsfest, så Pernille Bechmann, og Næstformanden for DIF Thomas Bach, lykønskede KIF med jubilæet, og roste alle omkring KIF for det store arbejde der udføres.

Selve Jubilæumstalen blev holdt af KIF`s Næstformand Thomas Cortzen, som i sin tale kom ind på KIF`s historie fra starten i 1866 og indtil i dag hvor rigtig mange frivillige hver dag lægger et kæmpe stykke arbejde til glæde og gavn for lokalområdets borgere.

Middagen var nu indtaget, og så gik det for alvor løs da orkestret ”Prime” skruede op. Dansegulvet var konstant fyldt op hele aftenen, og der blev i det omfang det var muligt for musikken, snakket rigtig godt om gamle dage ved alle bordene. Rigtig godt underholdt hele aftenen, kunne vi lukke og slukke ved halv to tiden, velvidende at hele Jubilæumsdagen havde været en rigtig stor succes.

Som et helt specielt højdepunkt på Jubilæumsdagen, havde borgmester Pernille Bechmann og jeg fået den fornemme opgave, at tage første spadestik til Dansk Tennis- & Petanque Center – Greve. En begivenhed der virkelig trak tilskuere, da Boule Hedebo på denne dag var vært ved de danske mesterskaber i petanque. Med hver vores spade markerede vi at 11 års drøftelser med skiftende flertal i Byrådet nu endelig havde givet resultat.  Og som flere efterfølgende sagde, så gik der lang tid før man kunne få armene ned. At Boule Hedebo så samme dag genvandt det danske mesterskab for 8 år i træk, var naturligvis med til at gøre dagen endnu mere mindeværdig.

Jeg vil rette en stor tak til alle der gennem året har hjulpet til med de forskellige jubilæumsarrangementer. En speciel tak til Jubilæumsudvalget der gennem et par år har lagt et stort stykke arbejde, i forbindelse med at arrangere det officielle jubilæumsarrangement.

Efter 37 år med svømning i Karlslunde Idræts Forening, måtte Karlslunde Svøm desværre se sig nødsaget til at lukke afdelingen i september 2016, da det ikke var muligt at finde nye medlemmer til bestyrelsen. Til trods for at Svømmeafdelingen har haft deres aktiviteter langt væk fra resten af Karlslunde Idræts Forening, så har ledelsen i afdelingen altid været meget loyal overfor KIF, og deltaget ved alle Hovedbestyrelsesmøder. Gennem stort set alle årene er det de samme personer der har drevet svømmeafdelingen, og der er ingen tvivl om at det altid har været en særdeles veldrevet forening med kompetente personer på alle poster.

Så fra Karlslunde Idræts Forening skal der lyde en meget stor tak til alle jer der siden 1979 har trukket læsset i Karlslunde Svøm.

Vi har gennem de sidste par år haft store udfordringer med vores bankforbindelse Nordea, blandt andet har vi siden juli måned betalt negativ rente på 0,5 % af vort indestående på vores konti i Nordea. Derudover har det været særdeles vanskeligt hver gang vi har skulle oprette nye fuldmagter i forbindelse med kasserer- eller formandsskifter, så som en konsekvens af disse udfordringer, har vi valgt at flytte alle vore konti til Spar Nord Bank. For at lette det daglige regnskabsarbejde, har vi anmodet alle de afdelinger vi bogfører for om at flytte med, og alle afdelinger er nu på vej til at blive overflyttet til Spar Nord Bank.

Karlslunde Idræts Forening er en stærk spiller i idrætslivet i Greve Kommune. Ikke nødvendigvis rent elite- og resultatmæssigt, men grundet vores evne til fortsat at holde fast i at vi er en breddeidrætsforening, med respekt for og plads til både talent og elite. Vi er repræsenteret i Greve Kommunes Idrætsråd, Greve Kommunes puljeudvalg, og i en arbejdsgruppe med fokus på fortsat udvikling af partnerskabsaftaler mellem foreninger og skoler, og vi deltager aktivt i de øvrige overordnede idrætsrelaterede emner og opgaver i Greve Kommune. Det kræver en del møder og ekstra timer, men vi er overbevist om at vores engement generelt gavner os i vores interne drøftelser med kommunen, både på administrativt og politisk niveau.

Faciliteter

Hovedbestyrelsen besluttede for et års tid siden at ændre navn fra Karlslundehallerne til Karlslunde Idræts Center, da vores faciliteter og aktiviteter ikke alene er koncentreret indendørs i vores haller, men i stor udstrækning også på arealer og faciliteter i tilknytning til hallerne, blandt andet det nye Tennis- og Petanque Center, som vi blive indviet om et par måneder. Vi har valgt at navneskiftet sker løbende, og ved årsskiftet blev det synliggjort ved indkørslen med et nyt skilt ved indkørslen til Karlslunde Idræts Center. I løbet af 2017 forventer vi at navneskiftet er fuldt gennemført, blandt andet ved alle offentlige myndigheder mm.

Det økonomiske fundament i forhold til den daglige drift af Karlslunde Idræts Center, er selvforvaltningstilskuddet fra Greve Kommune. Vores bygningsmasse bliver stadig ældre, hvilket kræver både større og mindre vedligeholdelsesopgaver og renoveringer løbende, så vi fortsat kan fastholde den høje standard på faciliteterne som mange roser os for. En af de faciliteter vi gennem en del år har forsømt, er Skytteafdelingens klubhus på Sognevejen langt væk fra Kongens Enge. Faktisk så langt væk at klubhuset er placeret i Solrød Kommune. Klubhuset er gennem sommeren blevet totalt istandsat, blandt andet med nye lofter, nye vinduer, ny elinstallation, isolering af alle ydervægge med ny indvendig beklædning, nyt gulv og køkken mm. For at mindske omkostningerne ved ombygningen, er stort set alt arbejde udført af vort eget halpersonale. De har ydet en helt fantastisk indsats, og gennem mange uger har arbejdsdagen været langt over de 8 timer. Dette ikke kun for de medarbejdere der arbejdede i Skyttehuset, men også for den reducerede medarbejderstab der så skulle sørge for den daglige drift i hallerne.

Jeg nævnte tidligere i beretningen at vi i september tog første spadestik til vore nye Tennis og Petanque faciliteter. Siden 2005 hvor Boule Hedebo lagde de første skitser på bordet til Karlslunde Petanque Center, har vi drøftet mulighederne med det skiftende politiske flertal i Greve Kommune, men først op til sidste byrådsvalg for godt 3 år siden, kom der for alvor hul igennem. I løbet af de mange år er den eksisterende tennishal faldet mere og mere sammen, og vi blev fra politisk side på et tidspunkt opfordret til at tænke en ny tennishal ind i projektet. Projektet blev udarbejdet, og i december 2015 blev projektet udbudt i licitation af Greve Kommune, til 3 inviterede entreprenørvirksomheder.

Ved licitationen viste det sig dog at samtlige tilbud fra de bydende lå langt over budgettet, så vi indgik en aftale med Greve Kommune om selv at overtage projektet, i håb om at vi kunne gøre det billigere. Sidst i maj måned 2016 frigav et flertal i byrådet bevillingen til KIF, og så gik det rigtig stærkt. Med assistance fra rådgiverfirmaet Dines Jørgensen, blev det tidligere udbudsmateriale strikket til, og efter licitationen i august, kunne vi skrive kontrakt med Gråkjær A/S, som havde afgivet det klart mest fordelagtige tilbud, og vel at mærke til en samlet pris vi vurderede var forsvarligt, i forhold til det kommunale tilskud og KIF´s mulighed for egenfinansiering.

I den forbindelse vil jeg rette en særdeles stor tak Velux Fonden og Spar Nord Fonden, som hver har ydet et flot bidrag til Dansk Tennis- & Petanque Center – Greve, og dermed været med til realisere projektet.

Umiddelbart efter 1 spadestik den 17. september, gik entreprenørfirmaet Gråkjær A/S i gang med byggeriet, og med blot en lille måneds forsinkelse, hvilket blandt andet skyldes udfordringer med grundvand mm., kan vi om et par måneder endelig klippe snoren til, vel nok Nordeuropas største og mest moderne petanquecenter, og en helt ny og moderne tennishal med tilhørende fælles klubfaciliteter.

Så stort tillykke til hele KIF, men vel nok specielt tennis- og petanqueafdelingerne. Der skal naturligvis også lyde en kæmpe tak til alle jer der gennem de mange år har kæmpet for sagen, til trods for at projektet flere gange har set ud til at kuldsejle.

Den 13. januar klokken 20.10, skete der så det der absolut ikke burde kunne ske. Det loftmonterede varmepanel i Hal 3 faldt ned, men gudskelov på et tidspunkt hvor aktiviteterne lige var afsluttet, så der var ingen der kom til skade. Vi overlod omgående sagen til vores forsikringsmægler, hvorefter vores forsikringsselskab IF Forsikring satte en byggesagkyndig til at undersøge årsagen til at panelet faldt ned.

Det viste sig meget hurtigt at hverken det nedfaldne varmepanel eller det der fortsat hænger i hallen, er monteret efter forskrifterne, hvilket har indflydelse på forsikringsdækningen, da det så kun er følgeskaderne vi er dækket ind for. Vi har selvfølgelig sørget for at sikre det eksisterende panel, og da det er åbenlyst at panelerne ikke er monteret korrekt, vil vi selvfølgelig rejse krav mod den entreprenør der har bygget hallen – Dansk Halentreprise, for de udgifter der er til reetablering af det nedfaldne varmepanel, samt fastgørelse af det eksisterende varmepanelet.

IF Forsikring dækker følgeskaderne, hvilket vil sige reetablering af lysinstallation som stort set bliver udskiftet, og efter taksatoren havde vurderet tilbuddene vedrørende gulvet besluttede han, at da merudgiften for komplet udskiftning kontra partiel udskiftning var relativ lille, skal hele gulvet udskiftes. Så KIF står udelukkende tilbage med hvad vi betragter som et udlæg til varmepanelerne, da vi forventer at disse udgifter i sidste ende dækkes ind af Dansk Halentreprise. Ved de hidtidige henvendelser til Dansk Halentreprise, har de totalt afvist ethvert ansvar, så vi kan måske forvente at sagen ender med en stævning af Dansk Halentreprise og dermed i retten. Ved sammenligning af lignende tidligere sager, er vi meget overbevist om at vi vil vinde sagen. Vi har så samtidig fået at vide at IF Forsikring også vil gå videre med et krav til Dansk Halentreprise på de udgifter de har haft, da deres jurister og advokater slet ikke er i tvivl om at Dansk Halentreprise har det fulde ansvar, da panelerne ikke er monteret efter forskrifterne.

Karlslunde Idræts Forening er en sund og velfungerende forening, ikke mindst takket være den store indsats fra flere hunderede frivillige og ulønnede i afdelingerne. I er i det daglige med til at sikre et stort og kvalitetsmæssigt udbud af idrætsaktiviteter i Karlslunde Idræts Forening, til gavn for både børn, unge og ældre i lokalområdet.

Den indsats I hver især yder som træner, leder, udvalgsmedlem eller bestyrelsesmedlem for jeres afdeling er uvurderlig, og jeg er ikke i tvivl om at jeres indsats værdsættes af medlemmerne, og jeg vil på Hovedforeningens vegne igen i år takke jer for jeres engagement.

Også en stor tak til kollegaerne i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen. Der har gennem 2016 været rigtig mange beslutninger at træffe, og vi er ikke altid helt enige. Det til trods, så er der generelt en behagelig atmosfære ved vores møder, hvilket jeg sætter stor pris på.

Også stor tak til Lotte og Preben for samarbejdet i årets løb.

Sidst men ikke mindst en stor tak til hallens personale, personalet i Sekretariatet og Motionscentret. Der har i 2016 været rigtig mange udfordringer og opgaver, men I har på fortrinlig vis forstået at takle det positivt, selvom arbejdstiden ofte var udover de normale 8 timer. Så uanset i hvilket ærinde man kontakter eller besøger Karlslunde Idræts Forening eller Karlslunde Idræts Center, så er jeg sikker på at man altid bliver mødt med et smil, det være sig både medlemmer, trænere og ledere som gæster.

TAK

Hovedformand

Lars Pedersen