Beretning 2016

Karlslunde Idræts Forening

Hovedgeneralforsamling 11. februar 2016

Formandens Beretning,

 

 

Årets beretning er som de forgående år, udelukkende koncentreret om Karlslunde Idræts Forening som Hovedforening, og indholdet er stort set kun af direkte fælles interesse. Begivenheder og aktiviteter fra de enkelte specielforbund, organisationer og afdelinger, kan læses på de respektive websites, og i de enkelte afdelingers egne beretninger, som bliver fremlagt lidt senere i aften. I vil se at hovedvægten i årets beretning er lagt på vores faciliteter og de projekter vi i øjeblikket arbejder med, da det fylder rigtig meget i dagligdagen.

Gennem de sidste mange år har det samlede medlemstal for Karlslunde Idræts Forening ligget støt omkring 5000 medlemmer. Vi må desværre konstatere en medlemsnedgang, så det samlede medlemstal for KIF nu er nede på 4660 medlemmer. Det giver naturligvis anledning til lidt bekymring, og vi vil her i løbet af foråret kigge nærmere på årsagen, og hvilke tiltag vi eventuelt skal foretage i et forsøg på at rette op.

Der skal nytænkning til, og vi skal i langt højere grad være bedre til at udnytte de muligheder der ligger i samarbejde med skolerne, samt partnerskabsaftaler med Greve Kommune på forskellige områder. Partnerskabsmodellen benyttes flittigt af vores naboforeninger, og der er ingen tvivl om at der er store muligheder på netop dette område.

Et godt eksempel på partnerskabsmodellen er projektet ”Idræt I Skolen”, som vi igen i år har afviklet i samarbejde med Strandskolen, Karlslunde Skole og Greve Golfklub. I forhold til forrige år, er projektet i dette skoleår udvidet til at omfatte både 5 og 6 klasserne fra de 2 skoler. Når vi til juni afslutter projektet, har i alt 280 skoleelever deltaget i de 4 idrætsgrene Badminton, Tennis, Petanque og Golf, og indtil videre må afviklingen betragtes som en succes.

Greve Kommune har nu lagt op til en mere formaliseret model, der tænkes implementeret for alle skoler og foreninger i Greve Kommune. Til dette er der nedsat en arbejdsgruppe der skal udarbejde en fremtidig samarbejdsmodel, og Karlslunde Idræts Forening er naturligvis med i denne gruppe.

Karlslundehallernes økonomiske fundament i forhold til den daglige drift, er selvforvaltningstilskuddet fra Greve Kommune. Vi forhandler i øjeblikket indholdet, og dermed også økonomien, for den kommende Selvforvaltningsaftale for de næste 4 år med Greve Kommune, og vi fornemmer at vi er tæt på at være i mål i forhold til vores egne ønsker. Vi skulle meget gerne ende op med en forhøjelse af vort tilskud til hallerne, som vi fra Forretningsudvalget har øremærket til ekstraordinær vedligeholdelse af vores faciliteter.

Siden april hvor vores halinspektør fratrådte sin stilling, har det nuværende halpersonale ydet en helt ekstraordinær indsats, idet de udover det daglige arbejde, også er blevet tildelt ansvarsområder med tilhørende arbejdsopgaver. En indsats der så absolut fortjener ros, idet de alle har udvist vilje og fleksibilitet gennem hele 2015.

Når vi nu har øremærket en del af det kommunale tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse, så kræver det, udover økonomi, som oftest flere hænder. Vi har derfor besluttet at udvide medarbejderstaben til 5 halassistenter fra

15. februar, da vi har valgt at ansætte en produktiv halassistent, i stedet for en ny halinspektør. Derudover er det blevet pålagt personalet selv at udføre størstedelen af de opgaver vi tidligere har rekvireret eksterne håndværkere til. Det frigiver ekstra økonomi til blandt andet materialeindkøb mm, og generelt til gavn for vedligeholdelseskontoen.

Personaleansvaret og ansvaret for hallernes daglige drift, er nu lagt ind under Sekretariatet, hvor det tidligere lå hos halinspektøren.

Vores faciliteter og aktiviteter er ikke alene koncentreret indendørs i vores haller, men i stor udstrækning også på arealer og i faciliteter i tilknytning til Karlslundehallerne. På baggrund af dette har Hovedbestyrelsen besluttet at Karlslundehallerne her i 2016 skifter navn til Karlslunde Idræts Center, som giver et mere retvisende billede af Karlslunde Idræts Forenings faciliteter. Navneskiftet vil formentlig ske i forbindelse med fejringen af vores 150 års jubilæum, som jeg kommer tilbage til senere i denne beretning.

Jeg har de sidste 3 år haft Dansk Petanque Center med i min beretning, og selvfølgelig er det også med i år. Der blev i december afholdt licitation, og den samlede anlægsudgift er desværre betydelig højere end det kommunen har bevilget til projektet. I samarbejde med kommunen arbejder vi lige nu på en finansieringsmodel for den del af anlægsudgifterne der overstiger kommunens bevilling. Både vi og kommunen er positive i forhold til en løsning, og for os er der ingen tvivl om at projektet vil blive gennemført. Men som sagt er der lige et par økonomiske kanter der skal høvles af. Vi havde håbet at Dansk Petanque Center kunne stå færdigt til vores jubilæum i september, men vi ved nu med sikkerhed at det ikke kan lade sig gøre. Hvornår projektet er færdigt til indvielse, tør ingen gætte på lige nu.

Som tidligere nævnt, så er vi stærkt involveret i de overordnede idrætsrelaterede emner og opgaver i Greve Kommune. Karlslunde Idræts Forening er fortsat repræsenteret i Idrætsrådet med 2 repræsentanter, hvilket gør det muligt at få direkte indflydelse på de idrætspolitiske beslutninger der træffes i kommunen. Når vi nu, for at sikre denne indflydelse involverer os så kraftigt, må vi også acceptere de arbejdsbyrder og de mange møder dette engagement medfører. Vi er dog fast indstillet på, også at arbejde for idrætten bredt i kommunen, idet en forbedring af forholdene for idrætten generelt i kommunen, også vil være til gavn for KIF.

Og igen. Den indsats KIF yder i forhold til idrætten bredt i kommunen, og vores store engagement i Idrætsrådet og arbejdsgrupperne, nyder respekt både blandt administrative medarbejdere og politikerne, og alle betragter KIF som en solid og veldrevet forening. Vi lægger aldrig skjul på vores holdninger, men altid i respekt for divergerende holdninger fra andre.

Som det vel nok er alle bekendt, så har vi lige taget hul på vores jubilæumsår, og Jubilæumsudvalget er nået rigtig langt i deres arbejde med oplæg til aktiviteter og jubilæumsfest den 17. september. Der vil indenfor kort tid blive udsendt pressemeddelelser og artikler, og hele arrangementet vil naturligvis blive massivt omtalt. Udover aktivitetsdagen i september, så arbejder vi på at kunne gennemføre et par jubilæumsaktiviteter i løbet af foråret, men indtil videre er intet fastlagt.

Karlslunde Idræts Forening er en sund og velfungerende forening, ikke mindst takket være den store indsats fra flere hunderede frivillige og ulønnede i afdelingerne. I er i det daglige med til at sikre et stort og kvalitetsmæssigt udbud af idrætsaktiviteter i Karlslunde Idræts Forening, til gavn for både børn, unge og ældre i lokalområdet.

Den indsats I hver især yder som træner, leder, udvalgsmedlem eller bestyrelsesmedlem for jeres afdeling er uvurderlig, og jeg er ikke i tvivl om at jeres indsats værdsættes af medlemmerne, og jeg vil på Hovedforeningens vegne igen i år takke jer for jeres engagement.

Også en stor tak til kollegaerne i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen. Der har gennem 2015 været rigtig mange beslutninger at træffe, og vi er ikke altid helt enige. Det til trods, så er der generelt en behagelig atmosfære ved vores møder, hvilket jeg sætter stor pris på.

Også stor tak til Lotte og Preben for samarbejdet i årets løb.

Sidst men ikke mindst en stor tak til hallens personale, personalet i Sekretariatet og Motionscentret. Året der er gået har budt på både store og mindre udfordringer for alle, men I forstår at takle det positivt. Så uanset i hvilket ærinde man kontakter eller besøger Karlslunde Idræts Forening eller Karlslundehallerne, så er jeg sikker på at man altid bliver mødt med et smil, det være sig både medlemmer, trænere og ledere som gæster.

TAK

Hovedformand

Lars Pedersen