Beretning 2015

Karlslunde Idræts Forening

Hovedgeneralforsamling 24. februar 2015

Formandens Beretning,

 

Årets beretning er som de forgående år, udelukkende koncentreret om Karlslunde Idræts Forening som Hovedforening, og indholdet er stort set kun af direkte fælles interesse. Begivenheder og aktiviteter fra de enkelte specielforbund, organisationer og afdelinger, kan læses på de respektive websites, og i de enkelte afdelingers egne beretninger, som bliver fremlagt lidt senere i aften. I vil se at hovedvægten i årets beretning er lagt på vores faciliteter og de projekter vi i øjeblikket arbejder med, da det fylder rigtig meget i dagligdagen.

Gennem mange år har det samlede medlemstal i Karlslunde Idræts Forening været støt stigende, men desværre er denne opadgående kurve nu brudt.

Det samlede medlemstal er faldet fra knap 5200 medlemmer i 2013 til 4962 medlemmer i 2014, og faldet er mest markant i 2 af vores afdelinger. Generelt giver medlemsnedgangen ikke grund til panik, men vi skal selvfølgelig være opmærksomme på om der er ting vi kan gøre anderledes, og vi skal hele tiden være klar til at udvikle vores tilbud, så de lever op til medlemmernes ønsker. Jeg er ikke i tvivl om at alle gør deres bedste, og at vi ved fælles hjælp hurtigt skal få vendt kurven igen. Men der skal nytænkning til, og vi skal i langt højere grad være bedre til at udnytte de muligheder der ligger i samarbejde med skolerne, samt partnerskabsaftaler med Greve Kommune på forskellige områder. Partnerskabsmodellen benyttes flittigt af vores naboforeninger, og der er ingen tvivl om at der er store muligheder på netop dette område.

Et godt eksempel på partnerskab er ”Idræt I Skolen” der afvikles i samarbejde med Greve Kommune, Strandskolen, Karlslunde Skole og Greve Golfklub.

I løbet af efteråret har Strandskolens 6 klasser én gang om ugen deltaget i henholdsvis Badminton, Tennis, Petanque og golf, og ved evalueringen i december var alle enige om at projektet var en succes. Dette blev bekræftet da ”Idræt I Skolen” blev udvalgt af DIF og Danmarks Radio som et af de 3 bedste projekter i det Storkøbenhavnske område.

Her i foråret er det så 6 klasserne fra Karlslunde Skole der skal gennem det samme 12 ugers forløb, og både elever og lærere udtrykte da også stor begejstring, da projektet blev præsenteret for dem for 3 uger siden.

Vi mener selv at projektet har så stor en værdi for alle involverede, at vi vil forsøge at gennemføre et lignende, eller måske udvidet projekt til næste skoleår. En fortsættelse af projektet afhænger dog blandt andet af om kommunen igen vil yde økonomisk tilskud, da projektet er forbundet med en del omkostninger.

Udover ”Idræt I Skolen” har både Strandskolen og Karlslunde Skole lagt op til et samarbejde for 9 årgang, da idræt er blevet både et karaktergivende fag og et eksamensfag. Vi har stillet os positive, men dog også sagt at det først skal drøftes internt i KIF, da vi vil være sikre på at afdelingerne har mulighed for at gennemføre projektet på et kvalitetsmæssigt højt niveau. Derudover skal vi også sikre os at vi har ledige faciliteter på de tidspunkter hvor aktiviteterne skal afvikles.

Men der er rigtig mange muligheder for partnerskabsaftaler, hvad enten det er i skoleregi eller på områder vedrørende visiterede borgere/patientgrupper som KOL og hjertepatienter. Så har I en ide, så lad Sekretariatet udarbejde en projektbeskrivelse.

Det de fleste nok husker 2014 mest for, er de udfordringer vi har haft med

Hal 2. Vi søgte i foråret Greve Kommune om økonomisk hjælp til at få udskiftet tagrenderne på Hal 1 og Hal 2, da de eksisterende skjulte tagrender gennem længere tid havde forårsaget skader på murværket. Udover de 2 tilbud vi selv havde selv indhentet, valgte kommunen at hente et kontroltilbud, som viste sig at være væsentligt billigere. Så derfor blev det Entreprenørfirmaet Kjær & Knudsen der fik tildelt opgaven, og kommunen indvilligede i at betale hele entreprisesummen.

Derfra er stor set alt hvad der kunne gå galt, virkelig gået galt. Mangelfuld afdækning af murværk, efter afmontering af de eksisterende tagrender, resulterede, som alle ved, i en større vandskade. Sidst i juli måned drev vandet ned af væggene i Hal 2, så gulvet blev vandskadet og måtte fjernes. Tovtrækkeri med entreprenørens forsikringsselskab, udtørring af murværk og betongulv, samt etablering af nyt gulv, har desværre påvirket aktiviteterne hen over hele efteråret, til stor gene for specielt badminton, men også for Gymnastik og Fodbold. Greve Kommune, med Center for Kultur & Fritid i spidsen, var behjælpelige med at tildele vores badmintonafdeling tid i Hundigehallen, og både Gymnastik- og Fodboldafdelingen trådte til, ved at afgive nogle af deres tider i Hal 1 og Hal 3 til Badminton. Det fortjener naturligvis stor ros til de 2 afdelinger, og det viser at vi er klar til at hjælpe hinanden når der er behov for det. Tak for det.

Gulvet i Hal 2 var 34 år gammelt, og skulle indenfor en kort årrække skiftes. Så når nu skaden skulle ske og vi ser det færdige resultat, må vi til trods for de mange udfordringer, være tilfredse med at Hal 2 nu står med et flot nyt gulv.

At vi selv ejer vores faciliteter og dermed er herre i eget hus, har selvfølgelig store fordele. Vi har selv ansvaret for fordeling af tiderne i hallerne, egentlig helt uden indblanding fra kommunen. Faciliteter der for størstedelens vedkommende er over 30 år gamle, medfører desværre også større udgifter til drift og vedligeholdelse. Vedligeholdelse og modernisering af vores eksisterende faciliteter skal naturligvis prioriteres, hvilket halpersonalet i det daglige er garant for. Og vi hører da også rosende ord for standarden, fra alle der besøger Karlslundehallerne.

I løbet af 2014 er forhallen blevet filset og malet, så den nu fremstår lys og indbydende. Møblerne er blevet skiftet ud, og der er indrettet en speciel plads til gæster der bruger ventetiden til arbejde eller fornøjelse på deres IPads eller computer.

På 3 sal har der også været gang i malerpenslerne. Mødelokale 1 har i sommerferien gennemgået en gennemgribende modernisering, hvor vores halpersonale har sørget for at det ellers lidt kedelige mødelokale nu også står flot og indbydende.

Men samtidig med fokus på vedligeholdelse og modernisering, skal vi fortsætte arbejdet med allerede planlagte projekter, og skabe plads til nye udviklende ideer.

Blandt andet har det i lang tid været et stort ønske at få overdækket Cross Fit arealet ved motionscentret. Dette arbejde er blevet udført i 2014, og overdækningen gør det nu muligt at afvikle aktiviteter, hvor vejret tidligere har været en hindring.

Skytteafdelingen har gennem en del år ønsket at udvide parkeringsarealet ved Skyttehuset på Sognevejen. Skyttehusets lidt afsides placering gør at medlemmerne fortrinsvis kommer i bil, så til trods for en rimelig stram økonomi i 2014, blev det besluttet at behovet nu var så stort, at det var nødvendigt at sikre bedre parkeringsforhold. Parkeringsarealet er nu udvidet, og såfremt skytteafdelingens medlemstal stiger helt usædvanligt, så skulle forholdene nu være fremtidssikret.

En del opgaver kan vi selv træffe beslutning om, mens andre kræver godkendelse eller velvillighed fra kommunen. En sådan godkendelse eller velvillighed må man ofte vente rigtig lang tid på, og jeg behøver vel blot at nævne belysning af vores cykelparkering. En for Greve Kommune ubetydelig udgift, men tilsyneladende en administrativt og politisk næsten uoverkommelig opgave. Nu er lyset der, så ikke et ord mere om det.

Endnu et projekt der har været længe undervejs er opførelse af Petanquehal. Men nu efter 10 års ventetid er Dansk Petanque Center en realitet. Som udgangspunkt er der dog kun afsat penge i det kommunale budget til Petanquehal med klubfaciliteter, men vi arbejder hårdt for at overbevise det politiske flertal om fornuften i at opføre tennishallen samtidig. Materialet som vi indenfor kort tid vil præsentere for blandt andet formanden for Kultur & Fritid samt Borgmesteren påviser da også, at den udgift kommunen har ved at skulle foretage en midlertidig renovering af de eksisterende faciliteter hvis de vælger at udskyde tennishallen er så store, at ekstraomkostningerne ved at opføre tennishallen nu, kun udgør godt 1.5 million. Vi håber og regner med at disse tal medvirker til at politikerne træffer den eneste rigtige beslutning. At Tennishallen selvfølgelig opføres sammen med Petanquehallen.

Der er udarbejdet forslag til ændring af Lokalplanen, som kommer i høring i løbet af foråret. En høring der ifølge Teknik & Miljø ikke skulle give anledning til indsigelser.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket med udarbejdelse af udbudsmateriale, hvor tennishallen er med som en option til hovedentreprisen. Materialet forventes udsendt så der kan afholdes licitation før sommerferien, og valg af entreprenør umiddelbart efter ferien.

Tidsplanen udarbejdes med henblik på indvielse af faciliteterne i forbindelse med Karlslunde Idræts Forenings 150 år Jubilæum den 10. september 2016, og det forventes at byggeriet igangsættes enten i efteråret 2015 eller tidligt forår 2016.

I forbindelse med Petanquehal projektet er opførelse af House Of Performance, altså springhallen, kommet ind i billedet, da projektet er kommet i fokus fra politisk side. Som det ser ud lige nu, så arbejder formanden for Kultur & Fritidsudvalget på at skaffe politisk flertal, ud fra det anlægsbudget der er udarbejdet af Gymnastikafdelingen. Projektet skal dog beskrives mere deltaljeret for at der kan udarbejdes et egentligt udbudsmateriale, hvilket kommunen ikke selv har kapacitet til. Denne opgave ligger derfor hos os, og vi skal hurtigst muligt beslutte om vi skal entrere med en rådgiver. Da udgifterne til en rådgiver ikke er budgetteret, skal udgiften i givet fald finansieres fra kassen. Men der skal ikke være tvivl om at vi fra Hovedforeningen bakker op om House Of Performance, og vi ser meget gerne at projektet kommer i spil samtidig med Dansk Petanque Center.

Karlslunde Idræts Forening er fortsat repræsenteret i Idrætsrådet med 2 repræsentanter, hvilket gør det muligt at få direkte indflydelse på de idrætspolitiske beslutninger der træffes i kommunen. Når vi nu, for at sikre denne indflydelse involverer os så kraftigt, må vi også acceptere de arbejdsbyrder og de mange møder dette engagement medfører.

Vi er dog fast indstillet på, også at arbejde for idrætten bredt i kommunen, idet en forbedring af forholdene for idrætten generelt i kommunen, også vil være til gavn for KIF. Blandt andet har vi været dybt involveret i oplægget til oprettelse af Greve Kommunes Idræts- & Fritidssekretariat. Sekretariatet skal ledes og drives af Idrætsrådet & Fritidsrådet i fællesskab, altså mere eller mindre uden indblanding fra kommunen, som blot skal finansiere driften. Velvidende at vi i Karlslunde Idræts Forening formentlig ikke vil få så meget gavn af sekretariatet, så bakker vi alligevel op, da det helt sikkert vil være til stor hjælp for idrætten og fritiden generelt.

Den indsats KIF yder i forhold til idrætten bredt i kommunen, og vores store engagement i Idrætsrådet og arbejdsgrupperne, nyder respekt både blandt administrative medarbejdere og politikerne, og alle betragter KIF som en solid og veldrevet forening. Vi lægger aldrig skjul på vores holdninger, men altid i respekt for divergerende holdninger fra andre.

Flere hunderede frivillige og ulønnede er i det daglige med til at sikre et stort og kvalitetsmæssigt udbud af idrætsaktiviteter i Karlslunde Idræts Forening.

Den indsats I hver især yder som træner, leder, udvalgsmedlem eller bestyrelsesmedlem for jeres afdeling er uvurderlig, og jeg er ikke i tvivl om at jeres indsats værdsættes af medlemmerne, og jeg vil på Hovedforeningens vegne igen i år takke jer for jeres engagement.

Tak til kollegaerne i Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget. Også tak til Lotte og Preben for samarbejdet i årets løb.

Sidst men ikke mindst en stor tak til hallens personale, personalet i Sekretariatet og Motionscentret. 2014 har budt på særdeles store udfordringer for jer alle, men I forstår at takle det positivt, så uanset i hvilket ærinde man kontakter eller besøger Karlslunde Idræts Forening eller Karlslundehallerne, så er jeg sikker på at man altid bliver mødt med et smil, det være sig både medlemmer, trænere og ledere som gæster.

Hovedformand

Lars Pedersen