Beretning 2014

Karlslunde Idræts Forening


Hovedgeneralforsamling 26. februar 2014

Formandens Beretning


Indledning.

Traditionen tro er denne beretning som de forgående år, udelukkende koncentreret om Karlslunde Idræts Forening som Hovedforening, og indholdet er stort set kun af direkte fælles interesse. Begivenheder og aktiviteter fra de enkelte specielforbund, organisationer og afdelinger, kan læses på de respektive websites, og i de enkelte afdelingers egne beretninger, som bliver fremlagt lidt senere i aften.

Dog er denne beretning ikke helt så traditionel som foregående år. Ved Hovedgeneralforsamlingen 2013 blev det besluttet at nedlægge Ejendomsudvalget, som ellers altid har aflagt sin egen beretning ved Generalforsamlingen. Som en konsekvens deraf vil der senere i denne beretning blive orienteret vedrørende den daglige drift samt udvikling af Karlslunde Idræts Forenings faciliteter.

Generelt.

En forening skal naturligvis ikke kun måles på medlemstallet, men vel også på kvaliteten af det arbejde de frivillige trænere og ledere yder for medlemmerne. Men med en stigning på godt 400 medlemmer i forhold til 2012 kan vi vel konstatere, at alle jer der i hverdagen er med til at drive Karlslunde Idræts Forening, gør jeres arbejde fortrinligt. Vi tager stigningen som et udtryk for kvalitet og tilfredshed blandt vores medlemmer, hvilket I alle skal have stor ros for. Karlslunde Idræts Forenings medlemstal er nu oppe på godt 5400 medlemmer, hvilket i hverdagen ind imellem sætter vores faciliteter under pres. Der er ingen tvivl om at alle vore afdelinger gør et fantastisk arbejde for deres medlemmer, og at I er gode til at lytte til jeres medlemmers behov, og samtidig i stor udstrækning er i stand til at imødekomme medlemmernes ønsker.

Faciliteterne.

2013 har været første år efter de organisationsændringer der blev besluttet ved sidste Generalforsamling. Ejendomsudvalget er nedlagt, og det overordnede ansvar for hallernes daglige drift, er nu lagt i hænderne på den Facilitetsansvarlige, i samarbejde med halinspektøren. Dog er det Forretningsudvalget der gennem året har truffet beslutninger omkring større sager vedrørende reparationer og vedligeholdelse.

Det er mit indtryk at den nye organisationsform har fungeret ganske fornuftigt, idet beslutningsprocessen er blevet væsentligt forenklet. At processen så i sidste instans er blevet forsinket af en særdeles langsom sagsbehandling i de sager hvor kommunen er indblandet, er vi desværre nødt til at tage til efterretning. Men mere om det senere i beretningen.

Karlslunde Idræts Forening er så privilegeret at være herre i eget hus, idet vi selv ejer vores faciliteter. Med 3 idrætshaller, mødelokaler, motionscenter, omklædningsfaciliteter, cafeteria og et godt udendørs anlæg, kan vi tilgodese stort set alle de behov der møder os i hverdagen. Ejerskabet har selvfølgelig store fordele, idet vi selv står for at fordele tiderne i hallerne, egentlig helt uden indblanding fra kommunen. Men samtidig udfordres vi også i forhold til udgifterne til den daglige drift, og større bygningsændringer eller tilbygninger.

Vi oplever desværre at udgifter til reparation og egentlig renovering gennem de sidste par år er øget væsentligt, hvilket vi også må forvente de kommende år. Gamle huse har det med at kræve ekstra vedligeholdelse, og med bygninger fra 1970 og 1980, rammes vi naturligvis også deraf. Udover ekstraordinære udgifter til større vedligeholdelsesopgaver på hallerne, så har vi af lovmæssige årsager også haft udgifter i Skytteafdelingens klubhus på Sognevejen. Tilslutning til offentlig kloak, udvidelse af alarmsystemet er os blevet pålagt, og vi har så yderligere installeret en varmepumpe, som erstatning for de gamle el- radiatorer.

I forbindelse med ekstraordinære og uforudsete større renoveringer, har vi mulighed for at søge kommunen om tilskud gennem vores Selvforvaltningsaftale. Og det er aktuelt lige nu, da det har vist sig at de skjulte tagrender på både Hal 1 og Hal 2 gennem længere har været utætte, hvilket har påvirket murværket. Det er derfor nødvendigt at reparere murværket, og samtidig er det besluttet at ændre renderne så de bliver synlige. Et projekt til en samlet udgift på ca. 700.000,00 kr., hvor vi håber at Greve Kommune vil se velvilligt på vores ansøgning svarende til den samlede udgift.

Så vedligeholdelsesbudgettet har været en del mere under pres i 2013 end tidligere år, og vi må forvente nogenlunde samme billede i 2014.

For 2014 har vi dog haft mulighed for at budgetlægge en del opgaver, da vi allerede nu kender omfanget. Men vi vil formentlig også i det kommende år møde ekstraordinære udfordringer, der vil kræve et dybt kig i pengepungen.

Projekter

Vedligeholdelse af vores eksisterende faciliteter skal naturligvis prioriteres, men vi skal samtidig fortsætte arbejdet med allerede planlagte projekter, og samtidig skabe plads til nye udviklende ideer.

Dansk Petanque Center er efter kommunevalget for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er fra flere politiske sider meldt positivt ud, og det endelige projekt, indeholdende forslag til ændring af lokalplanen, er nu helt færdigt. Ændring af Lokalplanen er påkrævet, da den nuværende Lokalplan ikke åbner mulighed for nogen form for udvidelser, blandt andet fordi bebyggelsesprocenten allerede nu er væsentligt overskredet.

Vi har inviteret Kultur & Fritidsudvalget til Karlslundehallerne, med henblik på at præsentere projektet på et opklarende dialogmøde. Mødet forventes afholdt i starten af april, og udover projektpræsentationen, er både tidshorisont og økonomi på dagsordenen.

Yderligere et større projekt har været drøftet gennem de sidste 3 år. For at kunne fastholde gymnasterne i Grevinderne, er der fra Gymnastikafdelingen fremsat ønske om opførelse af en springhal indrettet med springgrave, tilløbsbaner, trampoliner mm., i forlængelse af Hal 3. Projektet er rimelig godt gennemarbejdet, og det er egentlig kun finansiering og driftsudgifter der skal skabes mere klarhed over. Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet at projektet først skal fremlægges overfor Greve Kommune, når opførelse af Dansk Petanque Center er endeligt godkendt politisk.

Vores byggeansøgning af 14.juni 2013 vedrørende overdækning af Cross Fit arealet, har vi for blot et par uger siden fået byggetilladelse til. Godt nok har der været nogle udfordringer i forhold til flugtveje og brandgodkendelse, men

8 måneders behandlingstid i Teknik & Miljø synes at være lige i overkanten. Men nu foreligger tilladelsen, og arbejdet forventes at gå i gang indenfor 14 dage, med indvielse medio april måned. Overdækningen vil øge mulighederne for anvendelse af Cross Fit arealet væsentligt, da der nu kan trænes stort set uanset vejret.

Greve Kommunes har besluttet at udlicitere vedligeholdelse af kommunens grønne arealer, som på nuværende tidspunkt ligger under Park & Vej. Det er kommet os for øre at idrætsanlæggene er holdt udenfor udbuddet, så vi undersøger i øjeblikket muligheden for at få selvforvaltning på vedligeholdelsen af idrætsarealet ved Karlslundehallerne, som vi gennem de sidste 5 år har udtrykt ønske om overfor Greve Kommune. Hvis vi selv står for vedligeholdelsen, bestemmer vi også selv hvor der skal sættes ind, så forholdene er optimale for de afdelinger der bruger arealerne, og samtidig at anlægget altid fremstår pænt og præsentabelt.

Ovenstående større projekter er kun et udpluk af de mange tiltag afdelingerne og Hovedforeningen har i støbeskeen, og der vil uden tvivl dukke nye og spændende forslag op i den kommende tid.

Veteranklubben.

Vores Veteranklub der blev stiftet for et par år siden, har i den forgangne sæson afholdt et par arrangementer, hvor udflugten til Holmen under ledelse af Axel Svendsen var en stor succes. Veteranklubben var også den store drivkraft i forbindelse med aktivitetsdagen ved Stationscentret, hvor Tove Hemmingsen og Jørgen Grandjean fungerede som tovholdere både før, under og efter arrangementet. Veteranklubbens sidste arrangement i 2013 blev ”spillet” på hjemmebane, hvor cafeteriet dannede rammen om et hyggeligt Mortensaften arrangement med andesteg og æbletærte. Det er mit indtryk at medlemmerne i Veteranklubben bakker op om klubben, og det er en fornøjelse at Karlslunde Idræts Forening på denne måde kan honorere dem for deres tidligere og for nogle nuværende indsats til gavn for vores forening. Så der skal lyde en stor tak specielt til Tove, Jørgen og Axel for jeres engagement i forbindelse med Veteranklubbens aktiviteter.

Idrætsrådet & Idrætsunionen.

Greve Kommunes Idrætsråd har 10 medlemmer, hvoraf de 3 store

foreninger - Karlslunde, Tune og Greve hver har 2 repræsentanter, og de øvrige 4 repræsentanter er valgt blandt de mindre idrætsforeninger i kommunen. På nuværende tidspunkt er der dog kun 9 medlemmer i rådet, da det kun har været muligt at udpege 3 repræsentanter for de mindre foreninger.

Idrætsrådet bliver overordnet styret af Center for Borger & Fritid, og fungerer udelukkende som rådgivende i forhold til indstillinger og beslutninger der træffes rent administrativt, og i Kultur & Fritidsudvalget.

Karlslunde Idræts Forening er fortsat repræsenteret i Idrætsrådet med 2 repræsentanter, hvilket gør det muligt at få direkte indflydelse på de idrætspolitiske beslutninger der træffes i kommunen. Når vi nu, for at sikre denne indflydelse involverer os så kraftigt, må vi også acceptere de arbejdsbyrder og de mange møder dette engagement medfører.

Vi er dog fast indstillet på, også at arbejde for idrætten bredt i kommunen, idet en forbedring af forholdene for idrætten generelt i kommunen, også vil være til gavn for KIF.

Som et supplement til Idrætsrådet oprettede idrætten i 2013 ”Idrættens Kontakt Forum”. Da Idrætsrådet overordnet styres af Greve Kommune, var der behov for et forum hvor idrætten sidder ved bordenden, i håb om at flere idrætsforeninger ville interessere sig for det brede arbejde for idrætten i

kommunen.

Vi må desværre erkende at interessen for Idrættens Kontakt Forum er meget lille, så spørgsmålet er nu om dette forum fortsat har sin berettigelse.

Greve Kommune.

Den indsats KIF yder i forhold til idrætten bredt i kommunen, og vores store engagement i Idrætsrådet og arbejdsgrupperne, nyder respekt både blandt administrative medarbejdere og politikerne, og alle betragter KIF som en solid og veldrevet forening. Vi lægger aldrig skjul på vores holdninger, men altid i respekt for divergerende holdninger fra andre.

Til trods for et godt og positivt samarbejde med kommunen, så er vi nødt til at påpege store udfordringer i forhold til samarbejdet med Center for Teknik & Miljø. Gennem de sidste par år har vi haft særdeles svært ved at få svar på vores henvendelser til Center for Teknik & Miljø, hvilket i hverdagen skaber store frustrationer. De mange manglende tilbagemeldinger betyder at uafsluttede sager hober sig op, og vi skal bruge unødvendig tid på opfølgning overfor forvaltningen. Blot lige for at understrege problemets omfang, vil jeg nævne følgende:

Belysning af cykelparkering - lang ventetid på byggetilladelse - oprydning og retablering efter væltede træer og hegn - afklaring omkring EPC projektet herunder ejerskab – fremtidig vedligeholdelse af tennisbaner og grusbane, samt yderligere en del sager vi mangler at få en afklaring på. At vi gang på gang skal rykke for svar på vores henvendelser er dybt frustrerende for både halinspektøren og sekretariatet, som bruger alt for meget unødig tid grundet kommunens ofte langsomme sagsbehandling. Endnu mere frustrerende er det, at når vi så tillader os at reagere ved at rykke for svar, så bliver vi opfattet som uforskammede – undskyld udtrykket – brokrøve.

Sekretariatet har for kort tid siden haft en samtale med Centerchefen for Teknik & Miljø, og gjort ham opmærksom på vores frustrationer over den manglende respons fra forvaltningen. Det blev aftalt at Centerchefen vil kigge ned til os, for at drøfte hvordan vi fremadrettet kan optimere samarbejdet, så de sager vi bringer op behandles mere seriøst og effektivt.

Afslutning.

Flere hunderede frivillige og ulønnede er i det daglige med til at sikre et stort og kvalitetsmæssigt udbud af idrætsaktiviteter i Karlslunde Idræts Forening.

Den indsats I hver især yder som træner, leder, udvalgsmedlem eller bestyrelsesmedlem for jeres afdeling er uvurderlig, og jeg er ikke i tvivl om at jeres indsats værdsættes af medlemmerne, og jeg vil på Hovedforeningens vegne igen i år takke jer for jeres engagement.

Tak til kollegaerne i Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget. Der er rigtig mange møder, så vi mødes ofte. Jeg håber den gode stemning der præger vores møder, vil fortsætte det kommende år.

Og når vi så mødes, så er forplejningen altid helt i top. Så stor tak for mad og drikke til Lotte og Preben, og for jeres positive indstilling.

Sidst men ikke mindst en stor tak til hallens personale, personalet i Sekretariatet og Motionscentret. Året har budt på store udfordringer for jer alle, og specielt har Motionscentret været hårdt ramt med åbningen af Fitness World i Stationscentret, hvilket har betydet ekstra opfindsomhed og service for at fastholde vores medlemmer. Vi er gode til at ”finde på” her i KIF, og vores gode ideer betyder som oftest en ekstra indsats fra vores personale.

Men I forstår at takle det positivt, så uanset i hvilket ærinde man kontakter eller besøger Karlslunde Idræts Forening eller Karlslundehallerne, så bliver man stort set altid mødt med et smil, og jeg er sikker på at alle gæsterne deler min opfattelse af et positivt og venligt personale.

Hovedformand

Lars Pedersen